Villkor och bestämmelser

Senaste ändringarna av villkoren: 4 oktober 2021

Dessa villkor ("villkoren") reglerar användningen av Wineallys webbplats och mobilapplikationer ("tjänsten") som Wineally AB ("Wineally") tillhandahåller dig. Genom att få tillgång till eller använda tjänsten bekräftar du att du har läst dessa villkor, förstår dem och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte godkänner villkoren i dessa villkor får du inte komma åt eller använda tjänsten. Wineally kommer inte och gör inte Tjänsten tillgänglig för dig om du inte godkänner dessa villkor.

Med hänsyn till de löften och åtaganden som beskrivs nedan och andra goda och värdefulla motprestationer, vars mottagande och tillräcklighet härmed bekräftas, kommer ni överens om följande:

 1. a. Med "bidrag" avses all information, register, provningsanteckningar, kommentarer, data och annat material, med undantag för material från tredje part, som du lägger upp i tjänsten eller som du på annat sätt tillhandahåller Wineally.
  b. "Tjänsten": Wineally's egenutvecklade webbplats och mobilapplikationer som gör det möjligt att hantera information om restaurangers eller personliga vinkällare och främjar en ökad uppskattning och information om vin.
  c. "Material från tredje part": vininformation, professionella recensioner, provsmakningsanteckningar eller annan information eller material som författats av en tredje part.
 2. Under förutsättning att du följer villkoren i detta avtal beviljar Wineally dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, personlig och återkallelig licens för att få tillgång till och använda tjänsten för din personliga och icke-kommersiella användning. Du är medveten om att tjänsten använder användarnamn och lösenord för att möjliggöra tillgång till tjänsten. Du har rätt att använda ett enda användarnamn och lösenord som du utser och identifierar för Wineally. TJÄNSTEN KAN ÄNDRAS ELLER AVBRYTAS EFTER WINEALLY:S EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN ATT DU MEDDELAS OM DETTA.
 3. Begränsningar och restriktioner. Förutom vad som uttryckligen anges i detta dokument får du inte, helt eller delvis: (a) kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skriva om, skapa avledda verk från, överföra eller sälja något material som finns i denna tjänst; (b) göra omvänd ingenjörskonst, göra ändringar, dekompilera, demontera eller göra avledda verk baserade på tjänsten eller någon del av den, utom i de fall då det är tillåtet enligt lag; (c) använda, hyra, låna, underlicensiera, leasa, distribuera eller försöka bevilja andra rättigheter till tjänsten eller någon del av den till tredje part, eller d) använda tjänsten för att fungera som en tjänstebyrå eller leverantör av tillämpningstjänster eller för att ge tredje part fjärråtkomst till tjänsten. Ingenting i dessa villkor ska ge dig rätt eller licens att använda varumärken som används i samband med tjänsten, inklusive utan begränsning "Wineally" eller dess varumärken och/eller varumärken som tillhör Wineally's leverantörer eller leverantörer.
 4. Material från tredje part. DEN DEL AV TJÄNSTEN SOM KALLAS "PRO VERSION" ÄR TILLGÄNGLIG ENDAST FÖR DIN EGEN PRIVATA, ICKE-KOMMERSIELLA ANVÄNDNING OCH FÅR INTE ANVÄNDAS AV ANDRA.
  a. Du får lägga upp begränsade utdrag av material från tredje part endast i din egen "Wine Reviews"-sektion av tjänsten, förutsatt att du har tillstånd att ta emot, få tillgång till och använda sådant material från tredje part och att du uppfyller alla villkor som tredje partens upphovsrättsinnehavare ställer upp för sådan användning, t.ex. att du återger tillämpliga meddelanden om äganderätt eller andra krav. ENDAST UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN TILL TREDJEPARTSMATERIALET KAN GODKÄNNA ANVÄNDNING, VISNING, REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION AV TREDJEPARTSMATERIAL. Du får inte publicera, lägga in eller kopiera (vare sig bokstavligen eller i parafras) material från tredje part, helt eller delvis, på någon annan del av tjänsten, och du får inte hyra ut, låna ut, underlicensiera, hyra ut, distribuera eller på annat sätt försöka ge tillgång till sådant material från tredje part till tredje part. Du får inte försöka få tillgång till material från tredje part som lagts upp av en annan användare. b. Du försäkrar och garanterar att du har rätt att ta emot, få tillgång till, använda och lägga upp sådant material från tredje part i tjänsten och att överföra till och ge Wineally tillstånd att använda materialet från tredje part i syfte att tillhandahålla tjänsten till dig.
 5. Förbjudna åtgärder. Om du inte följer något av följande villkor utgör det ett brott mot dessa villkor och leder till att din rätt att använda tjänsten upphör utan föregående meddelande:
  a. Du får inte använda tjänsten för kommersiella ändamål av något slag utan föregående skriftligt tillstånd. Utan hinder av ovanstående får restauranger lägga ut sina vinlistor, menyobjekt och priser, men de får inte använda Tjänsten för andra marknadsföringsändamål utan Wineally's särskilda skriftliga förhandstillstånd.
  b. Du får inte använda Tjänsten på något sätt som kränker eller bidrar till att kränka andras immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter eller som är obscent, ärekränkande, skadligt, kränkande, hotfullt eller falskt. Ägare av upphovsrättsskyddade verk som anser att deras rättigheter enligt EU:s eller USA:s upphovsrättslagar har kränkts kan utnyttja vissa bestämmelser i Digital Millennium Copyright Act från 1998 (DMCA) för att rapportera påstådda överträdelser. Det är Wineallys policy att i enlighet med DMCA och andra tillämpliga lagar förbehålla sig rätten att avsluta tjänsten, under omständigheter som Wineally anser lämpliga, som tillhandahålls till en abonnent eller användare som antingen upptäcks eller av oss anses göra intrång i tredje parts upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, inklusive upprepade intrångsgörare, eller som Wineally efter eget gottfinnande anser gör intrång i dessa rättigheter. Wineally kan när som helst säga upp tjänsten med eller utan förvarning för varje berörd abonnent eller användare. Ytterligare information om vår policy är tillgänglig för användare på begäran. Du kan kontakta vårt utsedda ombud på compliance@wineally.com.
  c. Du får inte använda Tjänsten på ett sätt som bryter mot tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser, vare sig federala, statliga eller lokala, eller de i någon utländsk jurisdiktion, och du får inte heller använda Tjänsten på ett sätt som är olagligt eller som främjar olaglig verksamhet. d. Du får inte störa eller försöka störa Tjänstens korrekta funktion på något sätt. Du får inte vidta några åtgärder som innebär en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på tjänsten eller Wineally's infrastruktur.
  e. Du får inte hyra ut, låna ut eller underlicensiera användarnamn eller lösenord till en tredje part. Du får inte utge dig för att vara en annan person eller begära lösenord eller personlig identifieringsinformation från andra användare.
  f. Du får inte använda tjänsten, direkt eller indirekt, för att överföra skräppost, kedjebrev eller oönskade massutskick eller för att skicka skräppost till andra.
 1. Bidrag
  a. Du bekräftar och godkänner att dina bidrag, inklusive men inte begränsat till inlägg i "Mina provningsnoteringar" och användarforum när/om dessa släpps i framtiden, kommer att vara tillgängliga för andra Wineally-användare.
  b. Wineally granskar inte Bidragen i förväg och ansvarar inte för att granska eller övervaka information eller material som publiceras av användare eller någon annan person eller enhet. Om en användare meddelar Wineally om bidrag som påstås inte överensstämma med dessa villkor, kan Wineally granska påståendet och bestämma efter eget gottfinnande att ta bort eller begära att bidragen tas bort. Wineally förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som är kränkande, olagliga, störande eller som på annat sätt inte överensstämmer med dessa villkor. Wineally förbehåller sig rätten (men är inte skyldig) att redigera eller radera alla bidrag som publiceras på Wineally-tjänsten, oavsett om bidragen bryter mot dessa normer för bidrag eller inte.
  c. Wineally förbehåller sig rätten (men är inte skyldig) att övervaka, redigera, avslöja eller spela in alla typer av bidrag för att kontrollera att de följer dessa villkor. Wineally kan utöva dessa rättigheter om det krävs, i samband med normal drift och underhåll av tjänsten, eller enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (i) följa lagen eller en rättslig process som har lämnats in; (ii) skydda och försvara Wineally eller andras rättigheter; eller (iii) agera i en nödsituation för att skydda våra användares eller allmänhetens personliga säkerhet eller för att skydda driften eller integriteten hos Wineally-infrastrukturen. WINEALLY HAR INGET ANSVAR GENTEMOT ANVÄNDARE ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET FÖR UTFÖRANDET ELLER UNDERLÅTENHETEN ATT UTFÖRA DE OVANNÄMNDA SCREENINGAKTIVITETERNA.
  d. Genom att publicera bidrag beviljar du Wineally och dess licenstagare en världsomspännande, royaltyfri, evig, icke-exklusiv och oåterkallelig rätt och licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa derivatverk från, distribuera, utföra och visa sådana bidrag från dig (helt eller delvis) och/eller att införliva dem i andra verk i alla former, medier eller tekniker som är kända nu eller i framtiden.
  e. Du försäkrar och garanterar att du har rätt att överföra och tillåta Wineally att använda bidragen och all information, material, data eller register som du tillhandahåller Wineally i samband med tjänsten i enlighet med vad som anges nedan.
 2. Ingen kommersiell användning. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts för restauranger i avsnitt 5(a) och andra områden av denna tjänst får inte användas av dig för kommersiella eller marknadsföringsmässiga ändamål, inklusive, utan begränsning, för att genomföra försäljning av varor eller tjänster av något slag. Du måste få Wineally's skriftliga förhandsgodkännande för att göra kommersiella erbjudanden av något slag, oavsett om det sker genom reklam, uppmaningar, länkar eller någon annan form av kommunikation.
 3. Uppförande offline. Även om Wineally inte kan övervaka användarnas beteende utanför tjänsten är det också ett brott mot dessa regler att använda information som erhållits från denna tjänst för att trakassera, missbruka eller skada en annan person, eller för att kontakta, annonsera till, be om eller sälja till någon användare utan användarnas uttryckliga samtycke.
 4. Tillträde och störningar. Du får inte använda någon robot, spindel, annan automatisk enhet eller manuell process för att övervaka eller kopiera någon del av tjänsten eller de bidrag som finns där eller för något annat otillåtet ändamål utan vårt föregående uttryckliga skriftliga tillstånd. Du får inte använda någon anordning, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa Wineally-tjänstens funktion. Du får inte vidta någon åtgärd som innebär en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Wineally's infrastruktur.
 5. Uppsägning. Din rätt att få tillgång till och använda tjänsten upphör automatiskt och utan föregående meddelande om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor. Du samtycker till att Wineally kan säga upp din användning av denna tjänst, ta bort dina bidrag och/eller använda sig av andra åtgärder som är tillgängliga för Wineally om Wineally rimligen anser att du har brutit mot eller agerat på ett sätt som strider mot dessa villkor eller mot Wineally AB:s eller tredje parts rättigheter, eller av någon anledning med eller utan att meddela dig detta. WINEALLY FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT AVSLUTA DITT KONTO ELLER AVBRYTA TJÄNSTEN ELLER NÅGON DEL ELLER FUNKTION AV DENNA AV NÅGON ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING OCH NÄR SOM HELST EFTER WINEALLY:S EGET GOTTFINNANDE. Du samtycker till att wineally inte kommer att vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part till följd av en sådan ändring eller avbrytande. Följande avsnitt ska överleva uppsägning av dessa villkor: 3(b), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20 och alla andra avsnitt som rimligen kan tolkas som eller är avsedda att överleva dessa villkor.
 6. Amendment Wineally kan när som helst ändra något av villkoren i dessa villkor genom att meddela dig ändringen via e-post. OM EN ÄNDRING ÄR OACCEPTABEL FÖR DIG ÄR DIN ENDA UTVÄG ATT SÄGA UPP DETTA AVTAL. DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN EFTER MEDDELANDET OM EN ÄNDRING UTGÖR ETT BINDANDE GODKÄNNANDE AV ÄNDRINGEN.
 7. Äganderätt. Wineally äger alla rättigheter, titlar och intressen i och till Tjänsten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärken och affärshemligheter, och du förstår och godkänner att du inte får några äganderätter i och till Tjänsten. Du samtycker till att vidta alla åtgärder som krävs för att skydda Wineally's äganderätt till Tjänsten i samband med din användning och innehav av den, inklusive men inte begränsat till att upprätthålla sekretessen för ditt användarnamn och lösenord. Du kommer på egen bekostnad att skydda och försvara Wineally's äganderätt till Tjänsten mot alla krav, panträtt och rättsliga processer från dina fordringsägare, och du kommer att hålla Tjänsten fri och fri från alla sådana krav, panträtt och processer. ALLA RÄTTIGHETER SOM INTE UTTRYCKLIGEN BEVILJAS HÄR ÄR FÖRBEHÅLLNA WINEALLY.
 8. Konfidentialitet Tjänsten är och innehåller konfidentiell och skyddad information från Wineally. Du samtycker till att hålla tjänsten strikt konfidentiell, att inte använda den eller avslöja den för tredje part och att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkra sekretessen för tjänsten och all annan icke-offentlig information från Wineally (tillsammans "konfidentiell information"). Du samtycker till att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda den konfidentiella informationen mot obehörigt avslöjande, reproduktion, publicering eller användning och för att uppfylla dina skyldigheter enligt detta. I enlighet med denna bestämmelse ska du upprätthålla minst samma försiktighetsåtgärder som du vidtar med avseende på din egen konfidentiella information, men inte mindre än rimlig omsorg. Du får inte vid något tillfälle, vare sig under eller efter det att din användning av tjänsten avslutats, direkt eller indirekt, sprida eller avslöja konfidentiell information för något ändamål eller använda den för egen vinning eller för någon annan persons ändamål eller vinning. Du ska omedelbart skriftligen underrätta Wineally om varje otillbörligt avslöjande, förskingring eller missbruk av den konfidentiella informationen som du får kännedom om.
 9. Inget ansvar. Du, som användare av tjänsten, tar fullt ansvar för valet och användningen av tjänsten och för åtkomst, användning och resultat som erhålls från tjänsten.
  a. Wineally tar inget ansvar för eller i samband med förseningar, fel, avbrott eller korruption av data eller annan information som överförs i samband med användning av tjänsten. Wineally ansvarar inte för förlorade data som uppstår till följd av tillgång, användning och drift av tjänsten och/eller tillämpningen av dessa villkor. Hela risken som uppstår i samband med användningen eller utförandet av tjänsten ligger hos dig. Wineally uppmanar alla användare att behålla sina egna säkerhetskopior av alla bidrag som de skickar till tjänsten.
  b. Om din användning av Tjänsten resulterar i behov av service eller utbyte av egendom, material, utrustning eller data ansvarar Wineally inte för dessa kostnader. Ingen agent eller representant har befogenhet att skapa någon garanti avseende denna tjänst på Wineally:s vägnar.
  c. Wineally tar inget ansvar för innehållet i material som tillhandahålls på denna tjänst. Att förlita sig på information som presenteras på denna tjänst sker på egen risk. Wineally förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta någon aspekt eller funktion i denna tjänst.
  d. Wineally frånsäger sig allt ansvar för handlingar, underlåtenhet och uppförande av användare, annonsörer och/eller sponsorer i tjänsten eller på annat sätt i samband med din användning av tjänsten. Wineally är inte ansvarig för produkter, tjänster, handlingar eller underlåtenhet att handla från någon annan tredje part i samband med eller med hänvisning till Tjänsten. Utan att begränsa det föregående kan du rapportera till Wineally om användares och/eller annonsörers eller sponsorers oegentligheter som nämns i eller ingår i tjänsten. Wineally kan granska din anmälan och vidta de åtgärder som anses lämpliga, efter eget gottfinnande.
  e. WINEALLY GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER ATT DRIFTEN AV TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA TILLFÖRLITLIG, OAVBRUTEN ELLER FELFRI. WINEALLY GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET, FULLSTÄNDIGHET OCH NOGGRANNHET, FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL, FÖR TJÄNSTEN, DESS FUNKTION ELLER NÅGON INFORMATION, INPUT ELLER RESULTAT SOM ERHÅLLS DÄRIGENOM. WINEALLY GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIG, FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT DEN KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG KONTINUERLIGT ELLER UTAN AVBROTT.
  f. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTEN TILL DIG "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE.
 10. Begränsning av ansvar och exklusivt rättsmedel. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG: WINEALLY SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DIREKTA, FÖLJD-, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER SKADOR FÖR FÖRLUST AV AFFÄRSVINSTER, AVBROTT I VERKSAMHETEN, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ANDRA EKONOMISKA FÖRLUSTER) SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, ÄVEN OM WINEALLY HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. DIN ENDA OCH EXKLUSIVA LÖSNING PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER NÅGOT ANNAT BROTT MOT DESSA VILLKOR FRÅN WINEALLY SKA VARA ATT DU SLUTAR ANVÄNDA TJÄNSTEN. VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG ENLIGT LAGARNA I DESSA STATER. Ingen talan, oavsett form, som uppstår till följd av en transaktion enligt dessa villkor, får väckas av dig mer än ett år efter det att du har fått kännedom om den händelse som ger upphov till orsaken till en sådan talan.
 11. Avstående och frisläppande. DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN, AVSTÅR FRÅN OCH BEFRIAR WINEALLY OCH FÖRBINDER DIG ATT INTE STÄMMA WINEALLY FÖR ALLA ANSPRÅK, ORSAKER TILL TALAN, DOMAR, SKADOR, FÖRLUSTER, SKADESTÅND, UTGIFTER OCH KRAV SOM KAN UPPSTÅ I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV, DITT FÖRTROENDE FÖR ELLER DIN HÄNVISNING TILL TJÄNSTEN.
 12. Din garanti till Wineally. Du garanterar att du kommer att följa och utföra alla villkor i dessa villkor. Du samtycker till att omedelbart skriftligen meddela Wineally om missbruk, förskingring eller obehörigt avslöjande, visning eller kopiering av tjänsten som du får kännedom om.
 13. Skadestånd Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Wineally och dess tjänstemän, direktörer, anställda, konsulter, leverantörer, agenter och entreprenörer skadeslösa från alla krav, åtgärder, förluster, skulder, skador, kostnader och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatarvoden) som är resultatet av eller är kopplade till: (i) din användning eller oförmåga att använda Tjänsten, oavsett om det beror på handling eller underlåtenhet, (ii) alla påståenden om intrång i immateriella rättigheter, integritetsrättigheter eller överträdelser av andra rättigheter för tredje part som grundar sig på din användning av Tjänsten eller bidrag eller material från tredje part som publicerats av dig eller på dina vägnar, (iii) Wineally's användning av bidrag, material från tredje part eller annan information, material eller register som du tillhandahåller, eller (iv) all vårdslöshet eller uppsåtligt tjänstefel eller brott mot någon garanti eller något avtal enligt detta avtal från din sida. Wineally kan, på eget val och på egen bekostnad, delta i sitt försvar med ett valfritt ombud. Du får inte göra upp med något sådant krav utan Wineally:s skriftliga samtycke i förväg.
 14. Föreläggande. På grund av tjänstens unika karaktär förstår och godkänner du att Wineally kan lida irreparabel skada om du inte följer något av dessa villkor och att skadestånd kan vara otillräckligt för att kompensera Wineally för en sådan överträdelse. Du samtycker därför till att Wineally, utöver alla andra rättsmedel som är tillgängliga enligt lag eller rättvisan, kommer att ha rätt till omedelbara förelägganden för att upprätthålla dessa villkor utan att behöva ställa en säkerhet.
 15. Allmänt.
  a. Överlåtelse, efterträdare. Ingen rättighet eller licens enligt dessa villkor får överlåtas eller överföras av dig, och du får inte heller delegera några skyldigheter utan Wineally's föregående skriftliga samtycke. Varje överlåtelse, överföring eller delegering som strider mot denna bestämmelse ska vara ogiltig. Med förbehåll för ovanstående ska dessa villkor binda och gynna dina och Wineally:s efterträdare och överlåtare. b. Gällande lag och domstolsort. Dessa villkor ska regleras av lagstiftningen i EU/DOMESTISKA LAGAR och staten Washington, men inte av 1980 års FN-konvention om avtal om internationella köp av varor. Du samtycker till att Stockholms handelskammare ska vara det exklusiva och lämpliga forumet för alla åtgärder eller förfaranden, inklusive skiljeförfarande, om något, med anknytning till föremålet för dessa villkor. Du accepterar personlig jurisdiktion i sådana domstolar.

  c. Upphävande, åtskiljbarhet. Ett avstående från ett brott mot eller en rättighet enligt detta avtal utgör inte ett avstående från något annat eller senare brott eller någon annan rättighet. Om någon bestämmelse i detta avtal av en behörig domstol anses strida mot lagen, ska den bestämmelsen ändras och tolkas så att den ursprungliga bestämmelsens mål bäst uppnås i den utsträckning som lagen tillåter, och de återstående bestämmelserna i detta avtal ska förbli fullt giltiga och i kraft.
 16. Bekräftelse av förståelse - Hela avtalet. Du bekräftar att du har läst dessa villkor, förstår dem och samtycker till att vara bunden av dem. Du samtycker också till att dessa villkor är den fullständiga och exklusiva redogörelsen för avtalet mellan Wineally och dig och att de ersätter alla förslag, framställningar eller tidigare avtal, muntliga eller skriftliga, och all annan kommunikation mellan Wineally och dig som rör föremålet för dessa villkor. Dessa villkor får inte ändras, utom genom ett skriftligt avtal som undertecknats av behöriga företrädare för Wineally och dig.

Wineally AB
Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg, Sverige