Zasady i warunki

Ostatnie zmiany w regulaminie: 4 października, 2021 r.

Niniejsze Warunki ("Warunki") regulują korzystanie z witryny Wineally i aplikacji mobilnych ("Usługa") udostępnianych przez Wineally AB ("Wineally"). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, Użytkownik potwierdza, że przeczytał niniejsze Warunki, rozumie je i zgadza się na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami i zasadami określonymi w niniejszych Warunkach, nie uzyskuj dostępu do Usługi ani nie korzystaj z niej. Wineally nie będzie i nie udostępnia Usługi, jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na niniejsze Warunki.

W związku z obietnicami i przymierzami opisanymi poniżej oraz innymi dobrymi i wartościowymi świadczeniami, których otrzymanie i wystarczalność jest niniejszym potwierdzona, zgadzasz się na następujące warunki:

 1. a. "Wkład" oznacza wszystkie informacje, zapisy, notatki degustacyjne, komentarze, dane i inne materiały, z wyjątkiem Materiałów osób trzecich, zamieszczane przez Użytkownika w Usłudze lub w inny sposób dostarczane przez Użytkownika do Wineally.
  b. "Usługa" oznacza zastrzeżoną stronę internetową i aplikacje mobilne Wineally, które umożliwiają zarządzanie informacjami o restauracyjnych lub osobistych piwnicach winnych i promują zwiększanie uznania dla wina i informacji.
  c. "Materiały osób trzecich" oznaczają informacje o winie, profesjonalne recenzje, noty degustacyjne lub inne informacje lub materiały autorstwa osób trzecich.
 2. Pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika warunków i postanowień niniejszego dokumentu, Wineally udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, osobistej i odwołalnej licencji na dostęp do Usługi i korzystanie z niej do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa wykorzystuje nazwy użytkowników i hasła w celu umożliwienia dostępu do Usługi. Użytkownik ma prawo do korzystania z jednej nazwy użytkownika i hasła, które wyznacza i podaje Wineally. USŁUGA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA LUB ANULOWANA WEDŁUG UZNANIA WINEALLY I BEZ POWIADOMIENIA UŻYTKOWNIKA.
 3. Ograniczenia i restrykcje. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, użytkownik nie może, w całości lub w części: (a) kopiować, dystrybuować, przekazywać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, udzielać licencji, przepisywać, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić ani sprzedawać żadnych materiałów zawartych w niniejszym Serwisie; (b) dokonywać inżynierii wstecznej, wprowadzać zmian, dekompilować, dezasemblować ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Serwisu lub jego części, chyba że prawo zezwala na to inaczej; (c) wykorzystywać, wynajmować, wypożyczać, udzielać sublicencji, dzierżawić, dystrybuować lub podejmować prób przyznania innych praw do Usługi lub jej części osobom trzecim; lub (d) wykorzystywać Usługi do działania w charakterze biura usług lub dostawcy usług aplikacyjnych, lub umożliwiać zdalnego dostępu do Usługi osobom trzecim. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie daje Użytkownikowi prawa ani licencji na używanie jakichkolwiek znaków towarowych używanych w związku z Usługą, w tym bez ograniczeń "Wineally" lub jej znaków towarowych i/lub wszelkich znaków dostawców lub usługodawców Wineally.
 4. Materiały osób trzecich. CZĘŚĆ USŁUGI ZATYTUŁOWANA "WERSJA PRO" JEST DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE DO PRYWATNEGO, NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU UŻYTKOWNIKA I NIE JEST PRZEZNACZONA DO UŻYTKU PRZEZ INNE OSOBY.
  a. Użytkownik może zamieszczać ograniczone fragmenty Materiałów osób trzecich wyłącznie we własnej sekcji "Recenzje win" w Serwisie, pod warunkiem, że jest uprawniony do otrzymywania, dostępu i korzystania z takich Materiałów osób trzecich oraz przestrzega wszystkich warunków nałożonych przez właściciela praw autorskich osób trzecich w odniesieniu do takiego wykorzystania, takich jak powielanie stosownych informacji o prawach własności lub innych wymogów. TYLKO WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH DO MATERIAŁÓW OSÓB TRZECICH MOŻE UPOWAŻNIĆ DO KORZYSTANIA, WYŚWIETLANIA, REPRODUKCJI LUB DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW OSÓB TRZECICH. Użytkownik nie może zamieszczać, wprowadzać ani kopiować (dosłownie lub w parafrazie) żadnych Materiałów Stron Trzecich, w całości lub w części, w jakiejkolwiek innej części Serwisu, a także nie może wynajmować, wypożyczać, udzielać sublicencji, dzierżawić, rozprowadzać ani w inny sposób próbować udzielać dostępu do takich Materiałów Stron Trzecich jakimkolwiek stronom trzecim. Nie wolno podejmować prób uzyskania dostępu do Materiałów Osób Trzecich zamieszczonych przez innego użytkownika. b. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do otrzymywania, dostępu, korzystania i zamieszczania takich Materiałów Osób Trzecich w Usłudze oraz do przekazywania i upoważniania Wineally do korzystania z Materiałów Osób Trzecich w celu świadczenia usługi na rzecz Użytkownika.
 5. Działania zabronione. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika któregokolwiek z poniższych warunków stanowi naruszenie niniejszych Warunków i skutkuje odebraniem Użytkownikowi prawa do korzystania z Usługi bez wypowiedzenia:
  a. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do celów komercyjnych jakiegokolwiek rodzaju bez uprzedniej pisemnej zgody. Niezależnie od powyższego, restauracje mogą publikować swoje listy win, pozycje menu i ceny, ale nie mogą korzystać z Usługi w innych celach promocyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Wineally.
  b. Zabrania się korzystania z Usługi w sposób naruszający lub przyczyniający się do naruszenia praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności innych osób, lub który jest obsceniczny, zniesławiający, szkodliwy, obraźliwy, zagrażający lub fałszywy. Właściciele utworów chronionych prawem autorskim, którzy uważają, że ich prawa wynikające z prawa autorskiego UE lub USA zostały naruszone, mogą skorzystać z niektórych przepisów ustawy Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. ("DMCA") w celu zgłoszenia domniemanych naruszeń. Polityka Wineally, zgodnie z ustawą DMCA i innymi obowiązującymi przepisami, zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usługi, w okolicznościach, które Wineally uzna za stosowne, świadczonej abonentowi lub użytkownikowi, który został uznany lub uznany przez nas za naruszającego prawa autorskie osób trzecich lub inne prawa własności intelektualnej, w tym osoby wielokrotnie naruszające te prawa, lub który według Wineally narusza te prawa. Wineally może zakończyć świadczenie usługi w dowolnym momencie z powiadomieniem lub bez powiadomienia dla każdego dotkniętego abonenta lub użytkownika. Dalsze informacje na temat naszej polityki są dostępne dla użytkowników na żądanie. Można skontaktować się z naszym wyznaczonym agentem pod adresem compliance@wineally.com.
  c. Użytkownik nie może korzystać z Usługi w sposób, który narusza wszelkie obowiązujące przepisy prawa, zasady lub regulacje, zarówno federalne, stanowe, jak i lokalne lub te z jakiejkolwiek obcej jurysdykcji, ani też nie może korzystać z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub w celu promowania jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem. d. Użytkownik nie może zakłócać lub próbować zakłócać w jakikolwiek sposób prawidłowego działania Usługi. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie Usługi lub infrastruktury Wineally.
  e. Użytkownik nie może wypożyczać, pożyczać ani udzielać sublicencji na nazwę użytkownika lub hasło osobom trzecim. Użytkownik nie może podszywać się pod inną osobę ani pozyskiwać haseł lub danych osobowych od innych użytkowników.
  f. Użytkownik nie może korzystać z Usługi, bezpośrednio lub pośrednio, do przesyłania "śmieci", "łańcuszków" lub niezamówionych wiadomości masowych, ani do "spamowania" innych osób.
 1. Składki
  a. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego Wkład, w tym bez ograniczeń posty w "Moich notatkach degustacyjnych" i na forach użytkowników, jeśli zostaną one udostępnione w przyszłości, będą dostępne dla innych użytkowników Wineally.
  b. Wineally nie sprawdza Wkładów z wyprzedzeniem i nie jest odpowiedzialne za sprawdzanie lub monitorowanie informacji lub materiałów zamieszczanych przez użytkowników lub inne osoby lub podmioty. W przypadku powiadomienia przez użytkownika o Wkładach, które rzekomo nie są zgodne z niniejszymi Warunkami, Wineally może rozpatrzyć wniosek i zdecydować, według własnego uznania, o usunięciu lub zażądać usunięcia Wkładów. Wineally zastrzega sobie prawo do usuwania Wkładów, które są obraźliwe, nielegalne, zakłócające lub w inny sposób niezgodne z niniejszymi Warunkami. Wineally zastrzega sobie prawo (ale nie jest zobowiązane) do edytowania lub usuwania wszelkich Wkładów zamieszczonych w Usłudze Wineally, niezależnie od tego, czy Wkłady te naruszają niniejsze standardy dotyczące Wkładów.
  c. Wineally zastrzega sobie prawo (ale nie jest zobowiązane) do monitorowania, edytowania, ujawniania lub rejestrowania wszelkiego rodzaju Wkładów pod kątem zgodności z niniejszymi Warunkami. Wineally może korzystać z tych praw, jeśli jest to wymagane, w ramach normalnej działalności i utrzymania Usługi, lub z mocy prawa, lub w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do: (i) zgodności z prawem lub z doręczonym procesem prawnym; (ii) ochrony i obrony praw Wineally lub innych osób; lub (iii) działania w nagłych przypadkach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego naszych użytkowników lub społeczeństwa lub ochrony działania lub integralności infrastruktury Wineally. WINEALLY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKÓW ANI INNYCH OSÓB LUB PODMIOTÓW ZA WYKONANIE LUB NIEWYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ.
  d. Publikując Materiały, Użytkownik udziela Wineally i jego licencjobiorcom ogólnoświatowego, nieodpłatnego, bezterminowego, niewyłącznego i nieodwołalnego prawa i licencji na używanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publikację, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję, wykonywanie i wyświetlanie takich Materiałów przez Użytkownika (w całości lub w części) i/lub włączanie ich do innych prac w dowolnej formie, mediach lub technologii znanej obecnie lub w przyszłości.
  e. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do przekazywania i upoważniania Wineally do korzystania z Wkładu i wszystkich informacji, materiałów, danych lub zapisów, które dostarcza Wineally w związku z Usługą, jak określono w niniejszym dokumencie.
 2. Zakaz używania w celach komercyjnych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych dla restauracji w Sekcji 5(a) i innych obszarów tej Usługi, nie mogą być one wykorzystywane przez Użytkownika do celów komercyjnych lub promocyjnych, w tym między innymi do prowadzenia sprzedaży towarów lub usług dowolnego rodzaju. Użytkownik musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Wineally na składanie ofert handlowych dowolnego rodzaju, czy to za pośrednictwem reklam, zaproszeń, linków, czy innych form komunikacji.
 3. Postępowanie offline. Chociaż Wineally nie może monitorować zachowania swoich użytkowników poza Serwisem, naruszeniem tych zasad jest również wykorzystywanie wszelkich informacji uzyskanych z Serwisu w celu nękania, nadużywania lub krzywdzenia innych osób lub w celu kontaktowania się z użytkownikami, reklamowania ich, zachęcania do zakupu lub sprzedaży bez uprzedniej wyraźnej zgody tych użytkowników.
 4. Dostęp i ingerencja. Nie wolno używać żadnych robotów, pająków, innych urządzeń automatycznych lub procesów ręcznych do monitorowania lub kopiowania jakiejkolwiek części Usługi lub Wkładów w niej zawartych lub do innych nieautoryzowanych celów bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Nie wolno używać żadnych urządzeń, oprogramowania ani rutyn do zakłócania lub prób zakłócania prawidłowego działania usługi Wineally. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Wineally.
 5. Wypowiedzenie. Prawo Użytkownika do dostępu i korzystania z Usługi zostanie automatycznie zakończone bez powiadomienia, jeśli Użytkownik naruszy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków. Użytkownik zgadza się, że Wineally może zakończyć korzystanie z Usługi, usunąć jego Wkład i/lub zastosować wszelkie inne dostępne środki zaradcze, jeśli Wineally ma podstawy sądzić, że Użytkownik naruszył lub działał niezgodnie z literą lub duchem niniejszych Warunków lub naruszył prawa Wineally AB lub dowolnej osoby trzeciej, lub z dowolnego powodu, z powiadomieniem lub bez. WINEALLY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA KONTA UŻYTKOWNIKA LUB ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUGI LUB DOWOLNEJ JEJ CZĘŚCI LUB FUNKCJI Z DOWOLNEGO LUB BEZ POWODU I W DOWOLNYM MOMENCIE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. Użytkownik zgadza się, że Wineally nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich w wyniku takiej modyfikacji lub zaprzestania. Następujące Sekcje zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszych Warunków: 3(b), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 oraz wszystkie inne sekcje, które mogą być racjonalnie interpretowane jako lub mają przetrwać niniejsze Warunki.
 6. Poprawka Wineally może zmienić dowolne warunki zawarte w niniejszych Warunkach, w dowolnym momencie, poprzez dostarczenie użytkownikowi powiadomienia o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej. JEŚLI JAKAKOLWIEK MODYFIKACJA JEST DLA UŻYTKOWNIKA NIE DO PRZYJĘCIA, JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ROZWIĄZANIE NINIEJSZEJ UMOWY. DALSZE KORZYSTANIE Z USŁUGI PO POWIADOMIENIU O ZMIANIE BĘDZIE OZNACZAŁO WIĄŻĄCĄ AKCEPTACJĘ ZMIANY.
 7. Prawa własności. Wineally posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usłudze, w tym, bez ograniczeń, prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i prawa do tajemnic handlowych, a Użytkownik rozumie i zgadza się, że nie otrzymuje żadnych praw własności do Usługi. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do ochrony praw własności Wineally do Usługi w związku z korzystaniem i posiadaniem jej, w tym między innymi do zachowania poufności nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik będzie, na własny koszt, chronić i bronić własności Usługi przez Wineally przed wszelkimi roszczeniami, zastawami i procesami prawnymi swoich wierzycieli oraz utrzymywać Usługę wolną i czystą od wszelkich takich roszczeń, zastawów i procesów. WSZYSTKIE PRAWA, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE PRZYZNANE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, SĄ ZASTRZEŻONE DLA WINEALLY.
 8. Poufność Usługa jest i zawiera poufne i zastrzeżone informacje Wineally. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania ścisłej poufności, nieużywania i nieujawniania osobom trzecim oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zabezpieczenia poufności Usługi i wszelkich innych niepublicznych informacji Wineally (zwanych łącznie "Informacjami poufnymi"). Użytkownik zgadza się podjąć wszelkie kroki niezbędne do zabezpieczenia Informacji poufnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, reprodukcją, publikacją lub wykorzystaniem oraz do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego postanowienia. Zgodnie z tym postanowieniem, zachowasz co najmniej takie same środki ostrożności, jakie podejmujesz w odniesieniu do własnych informacji poufnych, ale nie mniej niż rozsądną staranność. W żadnym momencie, w trakcie lub po zakończeniu korzystania z Usługi, bezpośrednio lub pośrednio, Użytkownik nie ujawni ani nie ujawni w żadnym celu ani nie wykorzysta dla własnej korzyści ani dla celów lub korzyści żadnej innej osoby żadnych Informacji Poufnych. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wineally na piśmie o wszelkich przypadkach niewłaściwego ujawnienia, przywłaszczenia lub niewłaściwego wykorzystania Informacji Poufnych, o których może się dowiedzieć.
 9. Brak odpowiedzialności. Użytkownik, jako użytkownik Usługi, ponosi pełną odpowiedzialność za wybór i korzystanie z Usługi oraz za dostęp, korzystanie i wyniki uzyskane z Usługi.
  a. Wineally nie ponosi odpowiedzialności za lub związane z opóźnieniem, awarią, przerwą lub uszkodzeniem wszelkich danych lub innych informacji przekazywanych w związku z korzystaniem z Usługi. Wineally nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych wynikającą z dostępu, korzystania i działania Usługi i/lub egzekwowania niniejszych Warunków. Całe ryzyko wynikające z korzystania z Usługi lub jej działania ponosi Użytkownik. Wineally zachęca wszystkich użytkowników do utrzymywania własnych kopii zapasowych wszelkich Materiałów, które przesyłają do Usługi.
  b. Jeśli korzystanie z Usługi spowoduje konieczność serwisowania lub wymiany własności, materiałów, sprzętu lub danych, Wineally nie ponosi odpowiedzialności za te koszty. Żaden agent ani przedstawiciel nie jest upoważniony do udzielania jakichkolwiek gwarancji dotyczących tej Usługi w imieniu Wineally.
  c. Wineally nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść jakichkolwiek materiałów udostępnianych w ramach tej Usługi. Użytkownik polega na wszelkich informacjach przedstawionych w Serwisie na własne ryzyko. Wineally zastrzega sobie prawo do zmiany lub przerwania dowolnego aspektu lub funkcji tej Usługi w dowolnym momencie.
  d. Wineally zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za działania, zaniechania i zachowania użytkowników, reklamodawców i/lub sponsorów w Serwisie lub w inny sposób związany z korzystaniem z Serwisu. Wineally nie ponosi odpowiedzialności za produkty, usługi, działania lub zaniechanie działań przez inne osoby trzecie w związku z Usługą lub w odniesieniu do niej. Bez ograniczania powyższego, Użytkownik może zgłosić Wineally niewłaściwe postępowanie użytkowników i/lub reklamodawców lub sponsorów, o których mowa w Usłudze lub w niej zawartych. Wineally może przeanalizować zgłoszenie i podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne, według własnego uznania.
  e. WINEALLY NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB ŻE DZIAŁANIE USŁUGI BĘDZIE NIEZAWODNE, NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. WINEALLY NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI, KOMPLETNOŚCI I DOKŁADNOŚCI, W JAKIMKOLWIEK CELU, USŁUGI, JEJ DZIAŁANIA LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, DANYCH WEJŚCIOWYCH LUB WYNIKÓW UZYSKANYCH DZIĘKI NIEJ. WINEALLY NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA JEST DOKŁADNA, KOMPLETNA, WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW, ANI ŻE BĘDZIE DOSTĘPNA NA BIEŻĄCO LUB BEZ ZAKŁÓCEŃ.
  f. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, USŁUGA JEST ŚWIADCZONA W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJI TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI.
 10. Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączne zadośćuczynienie. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO: W ŻADNYM WYPADKU WINEALLY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY BEZPOŚREDNIE, WYNIKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB PRZYPADKOWE, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNE STRATY PIENIĘŻNE) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI, NAWET JEŚLI WINEALLY ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM WYNIKAJĄCYM Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB INNEGO NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRZEZ WINEALLY JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUGI. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA ZGODNIE Z PRAWEM TYCH PAŃSTW. Żadne powództwo, niezależnie od formy, wynikające z transakcji na podstawie niniejszych Warunków, nie może być wniesione przez użytkownika później niż rok po uzyskaniu przez niego wiedzy o zdarzeniu, które stanowi podstawę takiego działania.
 11. Zrzeczenie się i zwolnienie. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ I ZWALNIA WINEALLY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZUJE SIĘ NIE POZYWAĆ WINEALLY ZA WSZELKIE ROSZCZENIA, PODSTAWY POWÓDZTWA, WYROKI, OBRAŻENIA, STRATY, SZKODY, WYDATKI I ŻĄDANIA, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI, POLEGANIEM NA NIEJ LUB ODWOŁYWANIEM SIĘ DO NIEJ.
 12. Gwarancja Użytkownika dla Wineally. Użytkownik gwarantuje, że będzie przestrzegać i wykonywać wszystkie zasady i warunki niniejszych Warunków. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wineally na piśmie o wszelkich nadużyciach, przywłaszczeniu lub nieuprawnionym ujawnieniu, wyświetleniu lub skopiowaniu Usługi, o których może się dowiedzieć.
 13. Odszkodowanie Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Wineally i jej urzędników, dyrektorów, pracowników, konsultantów, dostawców, agentów i wykonawców przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, stratami, zobowiązaniami, szkodami, kosztami i wydatkami (w tym bez ograniczeń kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z lub przypadkowymi: (i) korzystaniem lub niemożnością korzystania, w wyniku działania lub zaniechania, z Usługi; (ii) wszelkimi roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej, praw do prywatności lub naruszeń wszelkich innych praw osób trzecich w oparciu o korzystanie z Usługi przez Użytkownika lub wszelkie Materiały lub Materiały osób trzecich zamieszczone przez Użytkownika lub w jego imieniu; (iii) korzystaniem przez Wineally z Materiałów, Materiałów osób trzecich lub innych informacji, materiałów lub zapisów dostarczonych przez Użytkownika; lub (iv) wszelkimi zaniedbaniami lub umyślnymi uchybieniami lub naruszeniem jakichkolwiek gwarancji lub przymierzy zawartych przez Użytkownika w niniejszym dokumencie. Wineally może, według własnego uznania i na własny koszt, uczestniczyć w swojej obronie z wybranym przez siebie doradcą. Użytkownik nie może rozstrzygać takich roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Wineally.
 14. Zabezpieczenie roszczeń. Ze względu na wyjątkowy charakter Usługi, Użytkownik rozumie i zgadza się, że Wineally może ponieść nieodwracalne szkody w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków i że odszkodowanie pieniężne może być niewystarczające do zrekompensowania Wineally takiego naruszenia. W związku z tym Użytkownik zgadza się, że Wineally, oprócz wszelkich innych środków dostępnych w prawie lub na zasadzie słuszności, będzie uprawnione do natychmiastowego wydania nakazu sądowego w celu egzekwowania niniejszych Warunków bez konieczności wnoszenia kaucji.
 15. Ogólne.
  a. Cesja, następcy. Żadne prawa ani licencje w ramach niniejszych Warunków nie mogą być przenoszone ani przekazywane przez Użytkownika, ani też żadne obowiązki nie mogą być przez niego delegowane bez uprzedniej pisemnej zgody Wineally. Wszelkie cesje, przeniesienia lub delegacje sprzeczne z niniejszym postanowieniem będą nieważne. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsze Warunki będą wiążące i przyniosą korzyści następcom i cesjonariuszom Użytkownika i Wineally. b. Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów. Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa UE/PRAWO DOMOWE i stanu Waszyngton, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku. Użytkownik zgadza się, że Sztokholmska Izba Handlowa będzie wyłącznym i właściwym forum dla wszelkich działań lub postępowań, w tym ewentualnego arbitrażu, związanych z przedmiotem niniejszych Warunków. Użytkownik akceptuje osobistą jurysdykcję takich sądów.

  c. Zrzeczenie się, rozdzielność. Zrzeczenie się naruszenia lub prawa wynikającego z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się innego lub kolejnego naruszenia lub prawa. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu zostanie uznane przez sąd właściwy za sprzeczne z prawem, postanowienie to zostanie zmienione i zinterpretowane w taki sposób, aby jak najlepiej zrealizować cele pierwotnego postanowienia w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a pozostałe postanowienia niniejszego dokumentu pozostaną w pełnej mocy.
 16. Potwierdzenie zrozumienia - Cała umowa. Użytkownik potwierdza, że przeczytał niniejsze Warunki, rozumie je i zgadza się na ich przestrzeganie. Użytkownik zgadza się również, że niniejsze Warunki są kompletnym i wyłącznym oświadczeniem dotyczącym umowy między Wineally a Użytkownikiem i zastępują wszelkie propozycje, oświadczenia lub wcześniejsze umowy, ustne lub pisemne, oraz wszelkie inne formy komunikacji między Wineally a Użytkownikiem dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki nie mogą być zmieniane, chyba że w drodze umowy na piśmie podpisanej przez upoważnionych przedstawicieli Wineally i Użytkownika.

Wineally AB
Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg, Szwecja