Voorwaarden

Laatste wijzigingen van de Algemene Voorwaarden: 4 oktober 2021

Deze Voorwaarden (de "Voorwaarden") regelen het gebruik van de Wineally website en mobiele applicaties (de "Dienst") die u ter beschikking worden gesteld door Wineally AB ("Wineally"). Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Voorwaarden, bezoek of gebruik de Service dan niet. Wineally zal en zal de Dienst niet aan u ter beschikking stellen tenzij u akkoord gaat met deze Voorwaarden.

In overweging van de hieronder beschreven beloften en convenanten, en andere goede en waardevolle overweging, waarvan de ontvangst en toereikendheid hierbij wordt erkend, gaat u als volgt akkoord:

 1. a. "Bijdragen" betekent alle informatie, verslagen, proefnotities, opmerkingen, gegevens en ander materiaal, met uitzondering van Materiaal van Derden, door u geplaatst op de Dienst of anderszins door u verstrekt aan Wineally.
  b. "Dienst" betekent Wineally's eigen website en mobiele toepassingen die het beheer van informatie over restaurant of persoonlijke wijnkelders mogelijk maken en de verbetering van wijnwaardering en -informatie bevordert.
  c. "Materialen van derden" betekent wijninformatie, professionele beoordelingen, proefnotities of andere informatie of materialen die door een derde partij zijn geschreven.
 2. Op voorwaarde dat u de voorwaarden hiervan naleeft, verleent Wineally u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke en herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Service voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U erkent dat de Dienst gebruik maakt van gebruikersnamen en wachtwoorden om toegang tot de Dienst mogelijk te maken. U hebt het recht om één gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken die u aan Wineally opgeeft en identificeert. DE DIENST KAN WORDEN GEWIJZIGD OF GEANNULEERD NAAR GOEDDUNKEN VAN WINEALLY EN ZONDER KENNISGEVING AAN U.
 3. Beperkingen en restricties. Behalve zoals specifiek hierin bepaald, mag u niet, geheel of gedeeltelijk: (a) materiaal van deze Dienst kopiëren, verspreiden, doorgeven, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, herschrijven, afgeleide werken ervan maken, overdragen of verkopen; (b) reverse-engineering, wijzigingen aanbrengen, decompileren, demonteren of afgeleide werken maken op basis van de Dienst of een deel daarvan, tenzij anderszins wettelijk toegestaan; (c) de Dienst of een deel daarvan te gebruiken, te verhuren, uit te lenen, in sublicentie te geven, te leasen, te distribueren of te trachten andere rechten op de Dienst of een deel daarvan aan derden te verlenen; of (d) de Dienst te gebruiken om op te treden als servicebureau of application service provider, of derden op afstand toegang te verlenen tot de Dienst. Niets in deze Voorwaarden geeft u het recht of de licentie om handelsmerken te gebruiken in verband met de Service, inclusief zonder beperking "Wineally" of haar handelsmerken en/of merken van Wineally's leveranciers.
 4. Materialen van derden. HET GEDEELTE VAN DE DIENST MET DE TITEL "PRO-VERSIE" IS UITSLUITEND BESCHIKBAAR VOOR UW EIGEN PRIVÉ, NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK, EN IS NIET VOOR GEBRUIK DOOR ANDEREN.
  a. U mag beperkte uittreksels van Materialen van Derden alleen plaatsen in uw eigen "Wijnbeoordelingen" sectie van de Dienst, op voorwaarde dat u gemachtigd bent om dergelijke Materialen van Derden te ontvangen, openen en gebruiken en voldoet aan alle voorwaarden die door de eigenaar van het auteursrecht van derden voor dergelijk gebruik worden opgelegd, zoals het reproduceren van toepasselijke eigendomsvermeldingen of andere vereisten. ALLEEN DE EIGENAAR VAN HET AUTEURSRECHT OP HET MATERIAAL VAN DERDEN KAN TOESTEMMING GEVEN VOOR HET GEBRUIK, DE WEERGAVE, DE REPRODUCTIE OF DE VERSPREIDING VAN MATERIAAL VAN DERDEN. U mag geen materiaal van derden geheel of gedeeltelijk plaatsen, invoeren of kopiëren (letterlijk of in parafrase) op enig ander deel van de Dienst, en u mag dergelijk materiaal van derden niet verhuren, uitlenen, in sublicentie geven, leasen, distribueren of anderszins proberen toegang te verlenen aan derden. U zult niet proberen toegang te krijgen tot materiaal van derden dat door een andere gebruiker is geplaatst. b. U verklaart en garandeert dat u het recht hebt om dergelijk materiaal van derden te ontvangen, openen, gebruiken en plaatsen op de Service en om Wineally het materiaal van derden door te geven en te machtigen om het te gebruiken met als doel de Service aan u te leveren.
 5. Verboden handelingen. Indien u een van de volgende voorwaarden niet naleeft, vormt dit een schending van deze Voorwaarden en wordt uw recht om de Dienst te gebruiken zonder kennisgeving beëindigd:
  a. U mag de Dienst niet gebruiken voor commerciële doeleinden van welke aard dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Niettegenstaande het voorgaande mogen restaurants hun wijnlijsten, menu-items en prijzen plaatsen, maar mogen zij de Dienst niet gebruiken voor andere promotionele doeleinden zonder Wineally's specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.
  b. U mag de Dienst niet gebruiken op een manier die inbreuk maakt of bijdraagt aan de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van anderen of die obsceen, lasterlijk, schadelijk, beledigend, bedreigend of vals is. Eigenaren van auteursrechtelijk beschermde werken die menen dat hun rechten onder de EU- of Amerikaanse auteursrechtwetgeving zijn geschonden, kunnen gebruik maken van bepaalde bepalingen van de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de "DMCA") om vermeende schendingen te melden. Het is Wineally's beleid in overeenstemming met de DMCA en andere toepasselijke wetgeving om zich het recht voor te behouden de Service te beëindigen, in omstandigheden die Wineally passend acht, die wordt geleverd aan een abonnee of gebruiker waarvan is vastgesteld of die door ons wordt geacht inbreuk te maken op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, met inbegrip van recidivisten, of waarvan Wineally, naar eigen goeddunken, meent dat deze rechten worden geschonden. Wineally kan de Dienst op elk moment beëindigen met of zonder kennisgeving voor elke betrokken abonnee of gebruiker. Meer informatie over ons beleid is op verzoek beschikbaar voor gebruikers. U kunt contact opnemen met onze aangewezen agent op compliance@wineally.com.
  c. U mag de Dienst niet gebruiken op een wijze die in strijd is met toepasselijke wetten, regels of voorschriften, hetzij federaal, staats-, of lokaal of die van een buitenlands rechtsgebied, noch mag u de Dienst gebruiken op een wijze voor onwettige doeleinden of ter bevordering van onwettige activiteiten. d. U mag de goede werking van de Dienst op geen enkele wijze verstoren of trachten te verstoren. U mag geen acties ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormen voor de Dienst of de infrastructuur van Wineally.
  e. U mag geen gebruikersnaam of wachtwoord verhuren, uitlenen of in sublicentie geven aan een derde. U mag zich niet voordoen als een andere persoon of om wachtwoorden of persoonsgegevens van andere gebruikers vragen.
  f. U mag de Dienst niet gebruiken, direct of indirect, om "junk mail", "kettingbrieven" of ongevraagde massamailing te verzenden of om anderen te "spammen".
 1. Bijdragen
  a. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw Bijdragen, inclusief maar niet beperkt tot berichten in "Mijn Proefnotities" en gebruikersforums wanneer/als deze in de toekomst worden vrijgegeven, toegankelijk zullen zijn voor andere Wineally gebruikers.
  b. Wineally screent Bijdragen niet vooraf en is niet verantwoordelijk voor het screenen of controleren van informatie of materiaal geplaatst door gebruikers of andere personen of entiteiten. Als een gebruiker bijdragen meldt die niet in overeenstemming zouden zijn met deze Voorwaarden, kan Wineally de claim bekijken en naar eigen goeddunken bepalen om de bijdragen te verwijderen of de verwijdering ervan te vragen. Wineally behoudt zich het recht voor Bijdragen te verwijderen die beledigend, illegaal of storend zijn, of die anderszins niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden. Wineally behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om Bijdragen geplaatst op de Wineally Service te bewerken of te verwijderen, ongeacht of deze Bijdragen in strijd zijn met deze normen voor Bijdragen.
  c. Wineally behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om elk type Bijdragen te controleren, te bewerken, openbaar te maken of op te nemen voor naleving van deze Voorwaarden. Wineally mag deze rechten uitoefenen indien dit vereist is, in het kader van de normale werking en het onderhoud van de Service, of door de wet of in de overtuiging te goeder trouw dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan de wet of aan een juridisch proces; (ii) de rechten van Wineally of anderen te beschermen en verdedigen; of (iii) te handelen in een noodsituatie om de persoonlijke veiligheid van onze gebruikers of het publiek te beschermen of om de werking of integriteit van de Wineally infrastructuur te beschermen. WINEALLY HEEFT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID TEGENOVER GEBRUIKERS OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN VOOR HET UITVOEREN OF NIET UITVOEREN VAN DE BOVENGENOEMDE SCREENINGACTIVITEITEN.
  d. Door het plaatsen van Bijdragen, verleent u Wineally en haar licentiehouders een wereldwijd, royalty-vrij, eeuwigdurend, niet-exclusief en onherroepelijk recht en licentie om dergelijke Bijdragen door u (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, uit te voeren en weer te geven en/of op te nemen in andere werken in elke vorm, media of technologie die nu of in de toekomst bekend is.
  e. U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om de Bijdragen en alle informatie, materialen, gegevens of records die u verstrekt aan Wineally in verband met de Service door te geven en Wineally te machtigen deze te gebruiken zoals hieronder uiteengezet.
 2. Geen commercieel gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan aan restaurants in Sectie 5(a) en andere delen van deze Service mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële of promotionele doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot de verkoop van koopwaar of diensten van welke aard dan ook. U dient voorafgaande schriftelijke toestemming van Wineally te verkrijgen voor het doen van commerciële aanbiedingen van welke aard dan ook, door middel van reclame, verzoeken, links of enige andere vorm van communicatie.
 3. Offline gedrag. Hoewel Wineally het gedrag van zijn gebruikers buiten de Service niet kan controleren, is het ook een overtreding van deze regels om via deze Service verkregen informatie te gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden, of om contact op te nemen met, reclame te maken voor, te verzoeken om of te verkopen aan een gebruiker zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van die gebruiker.
 4. Toegang en inmenging. U mag geen robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces gebruiken om enig deel van de Dienst of de Bijdragen daarop te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de goede werking van de Wineally Service te verstoren of proberen te verstoren. U mag geen acties ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormen voor de infrastructuur van Wineally.
 5. Beëindiging. Uw recht op toegang tot en gebruik van de Dienst wordt automatisch beëindigd zonder kennisgeving, indien u een bepaling van deze Voorwaarden schendt. U gaat ermee akkoord dat Wineally uw gebruik van deze Service kan beëindigen, uw Bijdragen kan verwijderen en/of enig ander rechtsmiddel kan aanwenden indien Wineally redelijkerwijs van mening is dat u deze Voorwaarden heeft geschonden of in strijd heeft gehandeld met de letter of de geest van deze Voorwaarden, of de rechten van Wineally AB of een derde partij heeft geschonden, of om welke reden dan ook met of zonder kennisgeving aan u. WINEALLY BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM UW ACCOUNT TE BEËINDIGEN OF DE SERVICE OF EEN DEEL OF FUNCTIE DAARVAN TE STAKEN OM WELKE REDEN DAN OOK OF NIET EN OP ELK MOMENT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN. U gaat ermee akkoord dat Wineally niet aansprakelijk is voor u of een derde partij als gevolg van een dergelijke wijziging of stopzetting. De volgende secties blijven na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht: 3(b), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 en alle andere secties die redelijkerwijs kunnen worden geïnterpreteerd om of bedoeld zijn om deze Voorwaarden te overleven.
 6. Amendement Wineally kan de voorwaarden in deze voorwaarden op elk moment wijzigen door u via e-mail van de wijziging op de hoogte te stellen. INDIEN EEN WIJZIGING VOOR U ONAANVAARDBAAR IS, IS UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID DE BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST. UW VOORTGEZET GEBRUIK VAN DE DIENST NA KENNISGEVING VAN EEN WIJZIGING HOUDT EEN BINDENDE AANVAARDING VAN DE WIJZIGING IN.
 7. Eigendomsrechten. Wineally bezit alle rechten, titels en belangen in en op de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, handelsmerken en handelsgeheimen daarin, en u begrijpt en gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrechten verkrijgt in en op de Dienst. U stemt ermee in alle nodige stappen te ondernemen om de eigendomsrechten van Wineally op de Service met betrekking tot uw gebruik en bezit ervan te beschermen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vertrouwelijk houden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U zult, op uw eigen kosten, Wineally's eigendom van de Service beschermen en verdedigen tegen alle claims, pandrechten en juridische processen van uw schuldeisers en zult de Service vrijhouden van al deze claims, pandrechten en processen. ALLE RECHTEN DIE HIERIN NIET UITDRUKKELIJK WORDEN VERLEEND, ZIJN VOORBEHOUDEN AAN WINEALLY.
 8. Vertrouwelijkheid De Service is en bevat vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van Wineally. U stemt ermee in om de Dienst en andere niet-openbare informatie van Wineally (gezamenlijk "Vertrouwelijke Informatie") strikt vertrouwelijk te behandelen, niet te gebruiken of bekend te maken aan derden, en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. U gaat ermee akkoord alle nodige stappen te ondernemen om de Vertrouwelijke Informatie te beschermen tegen ongeoorloofde bekendmaking, reproductie, publicatie of gebruik, en om aan uw verplichtingen hieronder te voldoen. In overeenstemming met deze bepaling handhaaft u ten minste dezelfde voorzorgsmaatregelen als u neemt met betrekking tot uw eigen vertrouwelijke informatie, maar niet minder dan redelijke zorg. U zult op geen enkel moment, tijdens of na afloop van uw gebruik van de Dienst, direct of indirect, Vertrouwelijke Informatie bekendmaken of openbaar maken voor enig doel of gebruik ten eigen voordele of ten voordele van enige andere persoon. U zult Wineally onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van elke ongepaste openbaarmaking, verduistering of misbruik van de Vertrouwelijke Informatie, waarvan u op de hoogte wordt gesteld.
 9. Geen verantwoordelijkheid. U, als gebruiker van de Dienst, bent volledig verantwoordelijk voor de selectie en het gebruik van de Dienst en voor de toegang, het gebruik en de resultaten verkregen uit de Dienst.
  a. Wineally aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of met betrekking tot de vertraging, storing, onderbreking of corruptie van gegevens of andere informatie verzonden in verband met het gebruik van de Dienst. Wineally is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens als gevolg van de toegang, het gebruik en de werking van de Service en/of de handhaving van deze Voorwaarden. Het volledige risico dat voortvloeit uit het gebruik of de uitvoering van de Dienst blijft bij u. Wineally dringt er bij alle gebruikers op aan om hun eigen back-up versies van alle Bijdragen die zij aan de Dienst leveren te onderhouden.
  b. Indien uw gebruik van deze Dienst leidt tot de noodzaak van onderhoud of vervanging van eigendommen, materiaal, apparatuur of gegevens, is Wineally niet verantwoordelijk voor deze kosten. Geen enkele agent of vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om namens Wineally enige garantie te creëren met betrekking tot deze Service.
  c. Wineally aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van enig materiaal dat op deze Dienst wordt aangeboden. Vertrouwen op enige informatie gepresenteerd op deze Service is op eigen risico. Wineally behoudt zich het recht voor om elk aspect of functie van deze Service op elk moment te wijzigen of stop te zetten.
  d. Wineally wijst alle aansprakelijkheid af voor het handelen, nalaten en gedrag van gebruikers, adverteerders en/of sponsors op de Dienst of anderszins in verband met uw gebruik van de Dienst. Wineally is niet verantwoordelijk voor de producten, diensten, handelingen, of het nalaten te handelen van derden in verband met of vermeld op de Dienst. Zonder het voorgaande te beperken, kunt u wangedrag van gebruikers en/of adverteerders of sponsors, waarnaar wordt verwezen op of die zijn opgenomen in de Service, melden aan Wineally. Wineally kan uw melding beoordelen en naar eigen goeddunken maatregelen nemen.
  e. WINEALLY GARANDEERT NIET DAT DE SERVICE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN OF DAT DE WERKING VAN DE SERVICE BETROUWBAAR, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. WINEALLY GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, VOLLEDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID, VOOR WELK DOEL DAN OOK, VAN DE SERVICE, DE WERKING ERVAN OF ENIGE INFORMATIE, INPUT OF RESULTATEN DIE DAARBIJ WORDEN VERKREGEN. WINEALLY GARANDEERT NIET DAT DE DIENST NAUWKEURIG, VOLLEDIG, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN IS, OF DAT DEZE PERMANENT OF ZONDER ONDERBREKING TOEGANKELIJK ZAL ZIJN.
  f. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, WORDT DE DIENST AAN U GELEVERD "ZOALS DEZE IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.
 10. Beperking van aansprakelijkheid en exclusief rechtsmiddel. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING: IN GEEN GEVAL ZAL WINEALLY AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DIRECTE, GEVOLG-, INDIRECTE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE, OF SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE, OF ANDERE GELDELIJKE VERLIEZEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DE DIENST TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS WINEALLY IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE VAN UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE DIENST OF EEN ANDERE SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN DOOR WINEALLY IS VOOR U OM HET GEBRUIK VAN DE DIENST TE STAKEN. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS ONDER DE WETTEN VAN DIE STATEN. Geen enkele rechtsvordering, ongeacht de vorm, die voortvloeit uit een transactie onder deze Voorwaarden, kan door u worden ingesteld meer dan een jaar nadat u kennis hebt genomen van het voorval dat aanleiding geeft tot een dergelijke rechtsvordering.
 11. Verklaring van afstand en vrijwaring. U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN, DOET AFSTAND VAN EN STELT WINEALLY VRIJ VAN ALLE CLAIMS, RECHTSZAKEN, VONNISSEN, LETSEL, VERLIES, SCHADE, ONKOSTEN EN EISEN DIE KUNNEN ONTSTAAN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN, VERTROUWEN OP OF VERWIJZING NAAR DE SERVICE.
 12. Uw garantie aan Wineally. U garandeert dat u alle voorwaarden van deze Voorwaarden zult naleven en uitvoeren. U gaat ermee akkoord Wineally onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elk misbruik, verduistering of ongeoorloofde openbaarmaking, vertoning of kopiëren van de Dienst waarvan u kennis krijgt.
 13. Vrijwaring U gaat ermee akkoord Wineally en haar functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, leveranciers, agenten en aannemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van alle vorderingen, acties, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaatkosten) als gevolg van of in verband met: (i) uw gebruik of onvermogen tot gebruik, door handelen of nalaten, van de Service; (ii) elke claim van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of schendingen van andere rechten van een derde partij op basis van uw gebruik van de Service, of bijdragen of materiaal van derden geplaatst door u of namens u; (iii) Wineally's gebruik van de bijdragen, materiaal van derden of andere informatie, materialen of gegevens verstrekt door u; of (iv) nalatigheid of opzettelijk wangedrag of een schending van een garantie of convenant hieronder door u. Wineally kan, naar eigen keuze en op eigen kosten, deelnemen aan haar verdediging met een raadsman van haar keuze. U mag een dergelijke claim niet schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wineally.
 14. Dwangmiddel. Vanwege de unieke aard van de Service, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat Wineally onherstelbare schade kan lijden in het geval u een van deze Voorwaarden niet naleeft en dat een geldelijke schadevergoeding onvoldoende kan zijn om Wineally te compenseren voor een dergelijke schending. Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat Wineally, naast alle andere rechtsmiddelen die haar ter beschikking staan bij wet of in billijkheid, het recht heeft op onmiddellijke dwangmaatregelen om deze Voorwaarden af te dwingen zonder de noodzaak om een borgsom te betalen.
 15. Algemeen.
  a. Overdracht, opvolgers. Geen enkel recht of licentie onder deze Voorwaarden mag door u worden toegewezen of overgedragen, noch mag enige taak door u worden gedelegeerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wineally. Elke toewijzing, overdracht of delegatie in strijd met deze bepaling is nietig. Onverminderd het voorgaande zullen deze Voorwaarden bindend zijn en ten goede komen aan de rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van u en Wineally. b. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van de EU/DOMESTISCHE WETGEVING en de staat Washington, maar niet door het Verdrag der Verenigde Naties van 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. U gaat ermee akkoord dat de Kamer van Koophandel van Stockholm het exclusieve en juiste forum is voor elke actie of procedure, inclusief arbitrage, indien van toepassing, met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden. U aanvaardt de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken.

  c. Verklaring van afstand, scheidbaarheid. Verklaring van afstand van een inbreuk of recht hieronder houdt geen verklaring van afstand in van enige andere of latere inbreuk of recht. Indien enige bepaling hierin door een bevoegde rechtbank in strijd met de wet wordt geacht, zal die bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk te verwezenlijken, voor zover de wet dit toestaat, en zullen de overige bepalingen hierin volledig van kracht blijven.
 16. Erkenning van begrip - Volledige overeenkomst. U erkent dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, ze begrijpt en ermee instemt erdoor gebonden te zijn. U gaat er ook mee akkoord dat deze Voorwaarden de volledige en exclusieve verklaring zijn van de overeenkomst tussen Wineally en u en vervangen alle voorstellen, verklaringen of eerdere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, en alle andere communicatie tussen Wineally en u met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden kunnen niet worden gewijzigd, behalve door een schriftelijke overeenkomst die is ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van Wineally en u.

Wineally AB
Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg, Zweden