Vilkår og betingelser

Sidste ændringer af vilkår og betingelser: 4. oktober, 2021

Disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") regulerer brugen af Wineally-webstedet og -mobilapplikationerne ("Tjenesten"), som Wineally AB ("Wineally") stiller til rådighed for dig. Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten bekræfter du, at du har læst disse Vilkår, at du forstår dem og accepterer at være bundet af dem. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne i disse Vilkår, må du ikke få adgang til eller bruge Tjenesten. Wineally vil ikke og gør ikke Tjenesten tilgængelig for dig, medmindre du accepterer disse Vilkår.

På baggrund af de løfter og aftaler, der er beskrevet nedenfor, og andre gode og værdifulde modydelser, hvis modtagelse og tilstrækkelighed hermed anerkendes, er du enig i følgende:

 1. a. "Bidrag" betyder alle oplysninger, optegnelser, smagsnoter, kommentarer, data og andet materiale, bortset fra tredjepartsmateriale, som du har lagt ud på tjenesten eller på anden måde leveret af dig til Wineally.
  b. "Tjeneste" betyder Wineally's proprietære websted og mobilapplikationer, der gør det muligt at administrere oplysninger om restaurant- eller personlige vinkælder og fremmer en forbedring af vinens værdsættelse og information.
  c. "Tredjeparts materialer" betyder vininformation, professionelle anmeldelser, smagsnoter eller andre oplysninger eller materialer, der er udarbejdet af en tredjepart.
 2. Med forbehold af din overholdelse af vilkårene og betingelserne heri giver Wineally dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, personlig og tilbagekaldelig licens til at få adgang til og bruge Tjenesten til din personlige og ikke-kommercielle brug. Du anerkender, at Tjenesten anvender brugernavne og adgangskoder for at muliggøre adgang til Tjenesten. Du har ret til at bruge et enkelt brugernavn og en enkelt adgangskode, som du udpeger og identificerer over for Wineally. TJENESTEN KAN ÆNDRES ELLER ANNULLERES EFTER WINEALLY'S EGET SKØN OG UDEN VARSEL TIL DIG.
 3. Begrænsninger og restriktioner. Medmindre det specifikt er angivet heri, må du ikke, helt eller delvist: (a) kopiere, distribuere, overføre, vise, udføre, reproducere, udgive, licensere, omskrive, skabe afledte værker fra, overføre eller sælge materiale fra denne tjeneste; (b) foretage reverse engineering, foretage ændringer, dekompilere, demontere eller lave afledte værker baseret på tjenesten eller dele heraf, medmindre andet er tilladt i henhold til loven; (c) at bruge, udleje, låne, give underlicens, lease, distribuere eller forsøge at give andre rettigheder til Tjenesten eller dele heraf til tredjeparter; eller (d) at bruge Tjenesten til at fungere som et servicebureau eller en applikationstjenesteudbyder eller til at give tredjepart fjernadgang til Tjenesten. Intet i disse Vilkår giver dig ret eller licens til at bruge nogen varemærker, der anvendes i forbindelse med Tjenesten, herunder uden begrænsning "Wineally" eller dets varemærker og/eller nogen varemærker tilhørende Wineally's udbydere eller leverandører.
 4. Materialer fra tredjeparter. DEN DEL AF TJENESTEN, DER HEDDER "PRO-VERSION", ER UDELUKKENDE TILGÆNGELIG FOR DIN EGEN PRIVATE, IKKE-KOMMERCIELLE BRUG OG MÅ IKKE BRUGES AF ANDRE.
  a. Du må kun sende begrænsede uddrag af tredjeparts materialer til din egen "Vinanmeldelser"-sektion af tjenesten, forudsat at du har tilladelse til at modtage, få adgang til og bruge sådanne tredjeparts materialer og overholde alle vilkår og betingelser, som tredjepartens ophavsretsindehaver har pålagt for en sådan brug, f.eks. gengivelse af gældende ejendomsretlige meddelelser eller andre krav. KUN INDEHAVEREN AF OPHAVSRETTEN TIL TREDJEPARTSMATERIALET KAN GIVE TILLADELSE TIL BRUG, VISNING, REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION AF TREDJEPARTSMATERIALET. Du må ikke offentliggøre, indtaste eller kopiere (hverken bogstaveligt eller i parafrase) tredjepartsmaterialer, helt eller delvist, på nogen anden del af tjenesten, og du må ikke udleje, låne, underlicensere, lease, distribuere eller på anden måde forsøge at give adgang til sådanne tredjepartsmaterialer til tredjeparter. Du må ikke forsøge at få adgang til tredjepartsmaterialer, der er offentliggjort af en anden bruger. b. Du erklærer og garanterer, at du har ret til at modtage, få adgang til, bruge og offentliggøre sådanne tredjepartsmaterialer på tjenesten og til at overføre til og give Wineally tilladelse til at bruge tredjepartsmaterialerne med henblik på at levere tjenesten til dig.
 5. Forbudte handlinger. Hvis du ikke overholder nogen af følgende betingelser, udgør det en overtrædelse af disse vilkår og medfører, at din ret til at bruge tjenesten ophører uden varsel:
  a. Du må ikke bruge Tjenesten til kommercielle formål af nogen art uden forudgående skriftligt samtykke. Uanset ovenstående kan restauranter offentliggøre deres vinlister, menukort og priser, men må ikke bruge Tjenesten til andre reklameformål uden Wineally's specifikke forudgående skriftlige tilladelse.
  b. Du må ikke bruge Tjenesten på nogen måde, der krænker eller bidrager til krænkelse af andres intellektuelle ejendomsrettigheder eller privatlivets fred, eller som er uanstændig, ærekrænkende, skadelig, krænkende, truende eller falsk. Ejere af ophavsretligt beskyttede værker, som mener, at deres rettigheder i henhold til EU- eller amerikansk ophavsretslovgivning er blevet krænket, kan benytte sig af visse bestemmelser i Digital Millennium Copyright Act of 1998 (Digital Millennium Copyright Act of 1998 ("DMCA") til at rapportere påståede krænkelser. Det er Wineally's politik i overensstemmelse med DMCA og andre gældende love at forbeholde sig retten til at opsige den tjeneste, under omstændigheder, som Wineally finder passende, der leveres til enhver abonnent eller bruger, som enten er fundet eller af os anses for at krænke tredjeparts ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder gentagne krænkere, eller som Wineally efter eget skøn mener krænker disse rettigheder. Wineally kan til enhver tid opsige Tjenesten med eller uden varsel for enhver berørt abonnent eller bruger. Yderligere oplysninger om vores politik er tilgængelige for brugere efter anmodning. Du kan kontakte vores udpegede agent på compliance@wineally.com.
  c. Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der overtræder gældende love, regler eller bestemmelser, uanset om de er føderale, statslige eller lokale eller fra en udenlandsk jurisdiktion, og du må heller ikke bruge Tjenesten til ulovlige formål eller til at fremme ulovlige aktiviteter. d. Du må ikke gribe ind i eller forsøge at gribe ind i Tjenestens korrekte funktion på nogen måde. Du må ikke foretage nogen handling, der påfører Tjenesten eller Wineally's infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning.
  e. Du må ikke udleje, udlåne eller give underlicens til et brugernavn eller en adgangskode til en tredjepart. Du må ikke udgive dig for at være en anden person eller anmode om adgangskoder eller personlige identifikationsoplysninger fra andre brugere.
  f. Du må ikke bruge tjenesten, hverken direkte eller indirekte, til at sende "junk mail", "kædebreve" eller uopfordrede masseforsendelser eller til at "spamme" andre.
 1. Bidrag
  a. Du anerkender og accepterer, at dine bidrag, herunder, men ikke begrænset til, indlæg i "Mine smagsnoter" og brugerfora, når/hvis disse frigives i fremtiden, vil være tilgængelige for andre Wineally-brugere.
  b. Wineally screener ikke Bidrag på forhånd og er ikke ansvarlig for at screene eller overvåge oplysninger eller materiale, der er indsendt af brugere eller andre personer eller enheder. Hvis en bruger underretter Wineally om Bidrag, der angiveligt ikke er i overensstemmelse med disse Vilkår, kan Wineally gennemgå påstanden og efter eget skøn beslutte at fjerne eller anmode om fjernelse af Bidragene. Wineally forbeholder sig ret til at fjerne Bidrag, der er krænkende, ulovlige, forstyrrende eller på anden måde ikke er i overensstemmelse med disse Vilkår. Wineally forbeholder sig ret (men er ikke forpligtet) til at redigere eller slette ethvert Bidrag, der er lagt ud på Wineally-tjenesten, uanset om sådanne Bidrag overtræder disse standarder for Bidrag eller ej.
  c. Wineally forbeholder sig ret (men er ikke forpligtet) til at overvåge, redigere, afsløre eller registrere enhver form for Bidrag for at sikre overholdelse af disse Vilkår. Wineally kan udøve disse rettigheder, hvis det kræves i forbindelse med normal drift og vedligeholdelse af Tjenesten eller i henhold til loven eller i god tro, at en sådan handling er nødvendig for at: (i) overholde loven eller en retslig proces, (ii) beskytte og forsvare Wineally's eller andres rettigheder; eller (iii) handle i en nødsituation for at beskytte vores brugeres eller offentlighedens personlige sikkerhed eller for at beskytte driften eller integriteten af Wineally's infrastruktur. WINEALLY HAR INTET ANSVAR ELLER ANSVAR OVER FOR BRUGERE ELLER ANDRE PERSONER ELLER ENHEDER FOR UDFØRELSE ELLER MANGLENDE UDFØRELSE AF OVENNÆVNTE SCREENINGSAKTIVITETER.
  d. Ved at indsende Bidrag giver du Wineally og dets licenstagere en verdensomspændende, royaltyfri, evig, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig ret og licens til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, udgive, oversætte, skabe afledte værker fra, distribuere, udføre og vise sådanne Bidrag fra dig (helt eller delvist) og/eller indarbejde dem i andre værker i enhver form, medie eller teknologi, der nu eller senere er kendt.
  e. Du erklærer og garanterer, at du har ret til at overføre til Wineally og give Wineally tilladelse til at bruge Bidragene og alle oplysninger, materialer, data eller optegnelser, som du giver Wineally i forbindelse med Tjenesten som beskrevet i dette dokument.
 2. Ingen kommerciel brug. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt for restauranter i afsnit 5(a) og andre områder af denne tjeneste må ikke bruges af dig til kommercielle eller salgsfremmende formål, herunder uden begrænsning til at gennemføre salg af varer eller tjenester af enhver art. Du skal indhente Wineally's forudgående skriftlige samtykke til at fremsætte kommercielle tilbud af enhver art, uanset om det sker gennem reklamer, opfordringer, links eller enhver anden form for kommunikation.
 3. Offline-opførsel. Selv om Wineally ikke kan overvåge brugernes adfærd uden for tjenesten, er det også en overtrædelse af disse regler at bruge oplysninger fra denne tjeneste til at chikanere, misbruge eller skade en anden person, eller til at kontakte, reklamere til, hverve eller sælge til en bruger uden dennes forudgående udtrykkelige samtykke.
 4. Adgang og interferens. Du må ikke bruge nogen robot, spider, anden automatisk enhed eller manuel proces til at overvåge eller kopiere nogen del af tjenesten eller de bidrag, der er indeholdt heri, eller til andre uautoriserede formål uden vores forudgående udtrykkelige skriftlige tilladelse. Du må ikke bruge nogen anordning, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af Wineally-tjenesten. Du må ikke foretage nogen handling, der påfører Wineally's infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning.
 5. Ophør. Din ret til at få adgang til og bruge tjenesten ophører automatisk uden varsel, hvis du overtræder en bestemmelse i disse vilkår. Du accepterer, at Wineally kan opsige din brug af denne Tjeneste, fjerne dine Bidrag og/eller udøve enhver anden retsforanstaltning, hvis Wineally med rimelighed mener, at du har overtrådt eller handlet i modstrid med disse Betingelsers bogstav eller ånd, eller har krænket Wineally AB's eller en tredjeparts rettigheder, eller af enhver grund med eller uden varsel til dig. WINEALLY FORBEHOLDER SIG RET TIL AT OPSIGE DIN KONTO ELLER AFBRYDE TJENESTEN ELLER EN DEL ELLER FUNKTION HERAF AF EN HVILKEN SOM HELST GRUND ELLER UDEN GRUND OG TIL ENHVER TID EFTER WINEALLY'S EGET SKØN. Du accepterer, at Wineally ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart som følge af en sådan ændring eller afbrydelse. Følgende afsnit skal overleve efter opsigelse af disse vilkår: 3(b), 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20 og alle andre afsnit, der med rimelighed kan fortolkes som eller er beregnet til at overleve disse vilkår.
 6. Ændring Wineally kan til enhver tid ændre vilkårene og betingelserne i disse vilkår ved at give dig besked om ændringen via e-mail. HVIS EN ÆNDRING ER UACCEPTABEL FOR DIG, ER DIN ENESTE UDVEJ AT OPSIGE DENNE AFTALE. DIN FORTSATTE BRUG AF TJENESTEN EFTER MEDDELELSE OM EN ÆNDRING VIL UDGØRE EN BINDENDE ACCEPT AF ÆNDRINGEN.
 7. Ejendomsretlige rettigheder. Wineally ejer alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til Tjenesten, herunder uden begrænsning ophavsret, patent, varemærker og forretningshemmeligheder, og du forstår og accepterer, at du ikke modtager nogen ejendomsrettigheder i og til Tjenesten. Du accepterer at tage alle nødvendige skridt til at beskytte Wineally's ejendomsrettigheder til Tjenesten i forbindelse med din brug og besiddelse af samme, herunder, men ikke begrænset til, at opretholde fortroligheden af dit brugernavn og din adgangskode. Du vil for egen regning og udgift beskytte og forsvare Wineally's ejendomsret til Tjenesten mod alle krav, panterettigheder og juridiske processer fra dine kreditorer og vil holde Tjenesten fri og fri for alle sådanne krav, panterettigheder og processer. ALLE RETTIGHEDER, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER GIVET HERI, ER FORBEHOLDT WINEALLY.
 8. Fortrolighed Tjenesten er og indeholder fortrolige og beskyttede oplysninger fra Wineally. Du accepterer at behandle dem strengt fortroligt, ikke at bruge eller videregive dem til tredjemand og at træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre fortroligheden af Tjenesten og andre ikke-offentlige oplysninger fra Wineally (samlet "Fortrolige oplysninger"). Du accepterer at tage alle nødvendige skridt til at beskytte de fortrolige oplysninger mod uautoriseret videregivelse, reproduktion, offentliggørelse eller brug og til at opfylde dine forpligtelser i henhold til dette. I overensstemmelse med denne bestemmelse skal du opretholde mindst de samme forholdsregler, som du træffer med hensyn til dine egne fortrolige oplysninger, men ikke mindre end rimelig omhu. Du må ikke på noget tidspunkt, hverken direkte eller indirekte, under eller efter afslutningen af din brug af tjenesten, videregive eller afsløre fortrolige oplysninger til noget formål eller bruge dem til egen fordel eller til fordel for andre personer eller til fordel for andre personer. Du skal straks skriftligt underrette Wineally om enhver ukorrekt videregivelse, misbrug eller misbrug af de fortrolige oplysninger, som du måtte blive opmærksom på.
 9. Intet ansvar. Som bruger af Tjenesten påtager du dig det fulde ansvar for valg og brug af Tjenesten og for adgangen til, brugen af og resultaterne fra Tjenesten.
  a. Wineally påtager sig intet ansvar for eller i forbindelse med forsinkelse, svigt, afbrydelse eller korruption af data eller andre oplysninger, der overføres i forbindelse med brug af Tjenesten. Wineally er ikke ansvarlig for tab af data som følge af adgangen til, brugen og driften af Tjenesten og/eller håndhævelsen af disse vilkår. Hele risikoen i forbindelse med brugen eller udførelsen af Tjenesten ligger hos dig. Wineally opfordrer indtrængende alle brugere til at opretholde deres egne backup-versioner af alle Bidrag, som de sender til Tjenesten.
  b. Hvis din brug af denne Tjeneste medfører behov for service eller udskiftning af ejendom, materiale, udstyr eller data, er Wineally ikke ansvarlig for disse omkostninger. Ingen agent eller repræsentant har beføjelse til at skabe nogen garanti vedrørende denne Tjeneste på Wineally's vegne.
  c. Wineally påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af materiale, der leveres på denne tjeneste. Det er på egen risiko at stole på oplysninger, der præsenteres på denne tjeneste. Wineally forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde ethvert aspekt eller funktion af denne tjeneste til enhver tid.
  d. Wineally fraskriver sig ethvert ansvar for handlinger, undladelser og adfærd fra brugere, annoncører og/eller sponsorer på Tjenesten eller på anden måde relateret til din brug af Tjenesten. Wineally er ikke ansvarlig for andre tredjeparters produkter, tjenester, handlinger eller undladelse af at handle i forbindelse med eller med henvisning til Tjenesten. Uden at begrænse ovenstående kan du anmelde brugeres og/eller annoncørers eller sponsorers forseelser, som er nævnt på eller inkluderet i Tjenesten, til Wineally. Wineally kan gennemgå din anmeldelse og træffe de foranstaltninger, som Wineally efter eget skøn finder passende.
  e. WINEALLY GARANTERER IKKE, AT TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT TJENESTENS DRIFT VIL VÆRE PÅLIDELIG, UAFBRUDT ELLER FEJLFRI. WINEALLY GIVER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER OM EGNETHED, PÅLIDELIGHED, AKTUALITET, FULDSTÆNDIGHED OG NØJAGTIGHED, TIL ETHVERT FORMÅL, AF TJENESTEN, DENS DRIFT ELLER ENHVER INFORMATION, INPUT ELLER RESULTATER, DER OPNÅS DERVED. WINEALLY GARANTERER IKKE, AT TJENESTEN ER NØJAGTIG, FULDSTÆNDIG, FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT DEN VIL VÆRE TILGÆNGELIG LØBENDE ELLER UDEN AFBRYDELSER.
  f. UDEN BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE LEVERES TJENESTEN TIL DIG "SOM DEN ER" OG "SOM DEN ER TILGÆNGELIG" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR EJENDOMSRET, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.
 10. Begrænsning af ansvar og eksklusivt retsmiddel. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV: WINEALLY ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR NOGEN FORM FOR SKADER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DIREKTE, FØLGESKADER, INDIREKTE, SPECIELLE ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER SKADER FOR TAB AF FORRETNINGSFORTJENESTE, AFBRYDELSE AF FORRETNINGEN, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAB), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE TJENESTEN, SELV OM WINEALLY ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE AFHJÆLPNING AF DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTEN ELLER ENHVER ANDEN OVERTRÆDELSE AF DISSE VILKÅR FRA WINEALLY'S SIDE ER, AT DU SKAL OPHØRE MED AT BRUGE TJENESTEN. NOGLE STATER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DISSE STATER. Ingen søgsmål, uanset form, der opstår som følge af en transaktion i henhold til disse vilkår, kan anlægges af dig mere end et år efter, at du har fået kendskab til den begivenhed, der giver anledning til årsagen til et sådant søgsmål.
 11. Afkald og frigivelse. DU FRASKRIVER DIG HERMED ENHVER FORM FOR KRAV, SØGSMÅLSÅRSAGER, DOMME, SKADER, TAB, SKADER, UDGIFTER OG KRAV, SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF, TILLID TIL ELLER HENVISNING TIL TJENESTEN, OG DU GIVER WINEALLY AFKALD PÅ OG FRIGØR WINEALLY FRA ENHVER FORM FOR KRAV, SØGSMÅLSÅRSAGER, DOMME, SKADER, TAB, SKADER, UDGIFTER OG KRAV, SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF, TILLID TIL ELLER HENVISNING TIL TJENESTEN.
 12. Din garanti til Wineally. Du garanterer, at du vil overholde og opfylde alle vilkår og betingelser i disse vilkår. Du accepterer straks at underrette Wineally skriftligt om ethvert misbrug, misbrug eller uautoriseret offentliggørelse, visning eller kopiering af Tjenesten, som du måtte blive opmærksom på.
 13. Skadesløsholdelse Du accepterer at holde Wineally og dets officerer, direktører, medarbejdere, konsulenter, leverandører, agenter og entreprenører skadesløse for alle krav, handlinger, tab, forpligtelser, skader, omkostninger og udgifter (herunder uden begrænsning advokatsalærer), der skyldes eller er forbundet med: (i) din brug eller manglende evne til at bruge Tjenesten, uanset om det er ved handling eller undladelse, (ii) ethvert krav om krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivets fred eller krænkelser af andre rettigheder for tredjemand baseret på din brug af Tjenesten eller bidrag eller tredjepartsmaterialer, der er offentliggjort af dig eller på dine vegne, (iii) Wineally's brug af bidrag, tredjepartsmaterialer eller andre oplysninger, materialer eller optegnelser, som du har leveret, eller (iv) enhver uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse eller ethvert brud på en garanti eller aftale i henhold til denne aftale fra din side. Wineally kan efter eget valg og for egen regning deltage i sit forsvar med en advokat efter eget valg. Du må ikke indgå forlig om et sådant krav uden Wineally's forudgående skriftlige samtykke.
 14. Påbud om afhjælpning. På grund af tjenestens unikke karakter forstår og accepterer du, at Wineally kan lide uoprettelig skade i tilfælde af, at du ikke overholder nogen af disse vilkår, og at økonomisk erstatning kan være utilstrækkelig til at kompensere Wineally for en sådan overtrædelse. Derfor accepterer du, at Wineally, ud over andre retsmidler, der er til rådighed for Wineally i henhold til lov eller retfærdighed, vil være berettiget til øjeblikkelig, påbudsmæssig hjælp til at håndhæve disse vilkår uden at skulle stille en kaution.
 15. Generelt.
  a. Overdragelse, efterfølgere. Ingen rettighed eller licens i henhold til disse vilkår må overdrages eller overføres af dig, og du må heller ikke uddelegere nogen pligt uden Wineally's forudgående skriftlige samtykke. Enhver overdragelse, overførsel eller uddelegering i modstrid med denne bestemmelse er ugyldig. Med forbehold af ovenstående vil disse Vilkår binde og være til fordel for dine og Wineally's efterfølgere og overdragere. b. Gældende lov og værneting. Disse vilkår er underlagt EU/DOMESTISKE LOVE og staten Washington, men ikke FN's konvention af 1980 om internationale købsaftaler om varer. Du accepterer, at Stockholm Chamber of Commerce er det eneste og rette forum for enhver sag eller procedure, herunder voldgift, hvis nogen, der vedrører emnet for disse vilkår. Du accepterer den personlige jurisdiktion af sådanne domstole.

  c. Fritagelse, adskillelse. Afkald på en overtrædelse af eller rettighed i henhold til nærværende aftale udgør ikke et afkald på en anden eller efterfølgende overtrædelse eller rettighed. Hvis en kompetent domstol anser en bestemmelse heri for at være i strid med loven, skal den pågældende bestemmelse ændres og fortolkes på en sådan måde, at formålet med den oprindelige bestemmelse bedst muligt opfyldes i det omfang loven tillader det, og de resterende bestemmelser heri vil forblive fuldt ud gældende og i kraft.
 16. Bekræftelse af forståelse - Hele aftalen. Du bekræfter, at du har læst disse vilkår, at du forstår dem og accepterer at være bundet af dem. Du accepterer også, at disse vilkår er den fuldstændige og eksklusive erklæring om aftalen mellem Wineally og dig og erstatter alle forslag, erklæringer eller tidligere aftaler, mundtlige eller skriftlige, og enhver anden kommunikation mellem Wineally og dig vedrørende emnet for disse vilkår. Disse Vilkår kan ikke ændres, undtagen ved en skriftlig aftale, som er underskrevet af autoriserede repræsentanter for Wineally og dig.

Wineally AB
Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg, Sverige