Общи условия

Последни промени в Общите условия: 4 октомври 2021 г.

Настоящите Общи условия ("Условията") уреждат използването на уебсайта на Wineally и мобилните приложения ("Услугата"), предоставени Ви от Wineally AB ("Wineally"). С достъпа или използването на Услугата Вие потвърждавате, че сте прочели тези Условия, разбирате ги и се съгласявате да бъдете обвързани с тях. Ако не сте съгласни с правилата и условията на настоящите Условия, нямате достъп или не използвайте Услугата. Wineally няма и не прави Услугата достъпна за Вас, освен ако не сте съгласни с настоящите Условия.

Като се имат предвид обещанията и заветите, описани по-долу, и друго добро и ценно съображение, получаването и достатъчността на които се признават, Вие се съгласявате, както следва:

 1. една. "Приноси" означава цялата информация, записи, дегустационни бележки, коментари, данни и други материали, с изключение на материали на трети страни, публикувани от Вас в Услугата или предоставени по друг начин на Wineally.
  б. "Услуга" означава собственият уебсайт и мобилните приложения на Wineally, които позволяват управлението на информация за ресторант или лични винарски изби и насърчават подобряването на поскъпването и информацията за виното.
  в. "Материали на трети страни" означава информация за вино, професионални прегледи, дегустационни бележки или друга информация или материали, написани от трета страна.
 2. При спазване на условията на настоящите условия, Wineally Ви предоставя ограничен, неизключителен, непрехвърляем, личен и отменим лиценз за достъп и използване на Услугата за Ваша лична и нетърговска употреба. Вие потвърждавате, че Услугата използва потребителски имена и пароли, за да даде възможност за достъп до Услугата. Имате право да използвате едно потребителско име и парола, които сте посочили и идентифицирали на Wineally. УСЛУГАТА ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЯНА ИЛИ ОТМЯНА ПО УСМОТРЕНИЕ НА WINEALLY И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ДО ВАС.
 3. Ограничения и ограничения. Освен ако не е изрично предвидено тук, не можете, изцяло или частично: (а) да копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, пренаписвате, създавате производни произведения от, прехвърляте или продавате материали, съдържащи се в тази Услуга; б) обратен инженер, прави промени, декомпилира, разглобява или прави производни произведения въз основа на Услугата или част от нея, освен ако не е разрешено друго от закона; в) използване, отдаване под наем, заем, подлиценз, отдаване под наем, разпространение или опит за предоставяне на други права на Услугата или на част от нея на трети страни; или (г) да използват Услугата, за да действат като бюро за услуги или доставчик на услуги за приложения, или да позволят отдалечен достъп до Услугата на трета страна. Нищо в настоящите Условия няма да Ви даде право или лиценз да използвате каквито и да било търговски марки, използвани във връзка с Услугата, включително, без ограничение, "Wineally" или неговите търговски марки и/или каквито и да било марки на доставчиците или доставчиците на Wineally.
 4. Материали на трети страни. ЧАСТТА ОТ УСЛУГАТА, ОЗАГЛАВЕНА "PRO VERSION", Е ДОСТЪПНА ЕДИНСТВЕНО ЗА ВАША ЧАСТНА, НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА И НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ДРУГИ.
  една. Можете да публикувате ограничени откъси от Материали на трети страни само в собствения си раздел "Отзиви за вино" на Услугата, при условие че имате право да получавате, осъществявате достъп и да използвате такива Материали на трети страни и да спазвате всички условия, наложени от собственика на авторските права на трета страна за такова използване, като например възпроизвеждане на приложими собствени известия или други изисквания. САМО СОБСТВЕНИКЪТ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В МАТЕРИАЛИТЕ НА ТРЕТАТА СТРАНА МОЖЕ ДА РАЗРЕШИ ИЗПОЛЗВАНЕТО, ПОКАЗВАНЕТО, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ. Нямате право да публикувате, въвеждате или копирате (буквално или перифразирано) материали на трети страни, изцяло или частично, на която и да е друга част от Услугата, и не можете да отдавате под наем, заемате, подлицензирате, отдавате под наем, разпространявате или по друг начин се опитвате да предоставите достъп до такива материали на трети страни. Няма да се опитвате да получите достъп до материали на трети страни, публикувани от друг потребител.                                                                                                                                                                                                               б. Вие представлявате и гарантирате, че имате право да получавате, достъпвате, използвате и публикувате такива Материали на трети страни в Услугата и да предавате и упълномощавате Wineally да използва Материалите на Третата страна с цел предоставяне на Услугата.
 5. Забранени действия. Вашето неспазване на някое от следните условия ще представлява нарушение на настоящите Условия и ще доведе до прекратяване на правото Ви да използвате Услугата без предизвестие:
  една. Нямате право да използвате Услугата за търговски цели от какъвто и да е вид без предварително писмено съгласие. Независимо от гореизложеното, ресторантите могат да публикуват своите винени списъци, елементи от менюто и цени, но не могат да използват Услугата за други промоционални цели без конкретното предварително писмено разрешение на Wineally.
  б. Не можете да използвате Услугата по начин, който нарушава или допринася за нарушаване на каквито и да било права на интелектуална собственост или права на поверителност на други лица или който е неприличен, клеветнически, вреден, обиден, заплашителен или фалшив. Собствениците на произведения, защитени с авторски права, които смятат, че правата им съгласно законодателството на ЕС или САЩ в областта на авторското право са нарушени, могат да се възползват от някои разпоредби на Закона за авторското право в цифровото хилядолетие от 1998 г. ("DMCA"), за да докладват за предполагаеми нарушения. Политиката на Wineally в съответствие с DMCA и други приложими закони е да си запазва правото да прекрати Услугата, при обстоятелства, които Wineally счита за подходящи, се предоставя на всеки абонат или потребител, който е намерен или считан от нас за нарушаване на авторски права на трети страни или други права на интелектуална собственост, включително повторни нарушители, или който Wineally, По свое усмотрение смята, че нарушава тези права. Wineally може да прекрати Услугата по всяко време със или без предизвестие за всеки засегнат абонат или потребител. Допълнителна информация за нашата политика е достъпна за потребителите при поискване. Можете да се свържете с нашия определен агент на compliance@wineally.com.
  в. Не можете да използвате Услугата по начин, който нарушава приложимите закони, правила или разпоредби, независимо дали федерални, държавни или местни или тези на чужда юрисдикция, нито можете да използвате Услугата по начин за незаконни цели или за насърчаване на незаконни дейности.                                                          г. Не можете да се намесвате или да се опитвате да се намесвате по какъвто и да е начин в правилното функциониране на Услугата. Не можете да предприемате никакви действия, които налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на Услугата или Wineally.
  е. Нямате право да наемате, заемате или подлицензирате потребителско име или парола на трета страна. Не можете да се представяте за друго лице или да изисквате пароли или лично да идентифицирате информация от други потребители.
  е. Не можете да използвате Услугата, пряко или косвено, за да предавате "нежелана поща", "верижни писма" или непоискано масово изпращане или да "спам" други.
 1. Вноски
  една. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Вашите Приноси, включително без ограничение, публикации в "Моите дегустационни бележки" и потребителски форуми, когато/ако те бъдат пуснати в бъдеще, ще бъдат достъпни за други потребители на Wineally.
  б. Wineally не проверява предварително вноските и не носи отговорност за скрининг или мониторинг на информация или материали, публикувани от потребители или друго лице или образувание. Ако потребител уведоми за Приноса, за който се твърди, че не отговаря на настоящите Условия, Wineally може да преразгледа иска и да определи по свое усмотрение да премахне или да поиска премахването на Вноските. Wineally си запазва правото да премахва Вноски, които са обидни, незаконни, разрушителни или които по друг начин не отговарят на настоящите Условия. Wineally си запазва правото (но не е задължен) да редактира или изтрива всички Приноси, публикувани във Винената служба, независимо дали тези Вноски нарушават тези стандарти за Вноски.
  в. Wineally си запазва правото (но не е задължен) да наблюдава, редактира, разкрива или записва всякакъв вид Приноси за спазване на настоящите Условия. Wineally може да упражнява тези права, ако е необходимо, в хода на нормални операции и поддържане на Услугата, или по закон или добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо за: i) спазване на закона или на обслужвания правен процес; ii) защита и защита на правата на вино или други; или (iii) да действат в извънредна ситуация, за да защитят личната безопасност на нашите потребители или на обществеността или да защитят функционирането или целостта на инфраструктурата на Wineally. WINEALLY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ ИЛИ ОБРАЗУВАНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ СКРИНИНГОВИ ДЕЙНОСТИ.
  г. Като публикувате Приноси, Вие предоставяте на Wineally и неговите лицензополучатели световно безплатено, вечно, неизключително и неотменимо право и лиценз за използване, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публикуване, превеждане, създаване на производни произведения от, разпространение, изпълнение и показване на такива Приноси от Вас (изцяло или частично) и/или да ги включите в други произведения под каквато и да е форма, медии или технологии, които сега или по-нататък са известни.
  е. Вие представлявате и гарантирате, че имате право да предавате и упълномощавате Wineally да използва Приносите и цялата информация, материали, данни или записи, които предоставяте на Wineally във връзка с Услугата, както е посочено по-долу.
 2. Няма търговска употреба. Освен ако не е изрично разрешено на ресторантите в раздел 5(а) и други области на тази Услуга не могат да бъдат използвани от Вас за търговски или промоционални цели, включително без ограничение за извършване на продажби на стоки или услуги от всякакъв вид. Трябва да получите предварителното писмено съгласие на Wineally, за да направите търговски оферти от всякакъв вид, независимо дали чрез реклама, покани, връзки или друга форма на комуникация.
 3. Офлайн поведение. Въпреки че Wineally не може да наблюдава поведението на своите потребители извън Услугата, също така е нарушение на тези правила да се използва всяка информация, получена от тази Услуга, за да се тормози, злоупотребява или вреди на друго лице или за да се свърже, рекламира, иска или продава на който и да е потребител без предварителното изрично съгласие на тези потребители.
 4. Достъп и намеса. Не можете да използвате робот, паяк, друго автоматично устройство или ръчен процес, за да наблюдавате или копирате която и да е част от Услугата или съдържащите се в нея Приноси или за каквато и да е друга неразрешена цел без нашето предварително изрично писмено разрешение. Не можете да използвате устройство, софтуер или рутина, за да се намесвате или да се опитвате да се намесвате в правилното функциониране на Wineally Service. Не можете да предприемате никакви действия, които налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на Wineally.
 5. Край. Вашето право на достъп и използване на Услугата автоматично ще бъде прекратено без предизвестие, ако нарушите някоя разпоредба на настоящите Условия. Вие се съгласявате, че Wineally може да прекрати използването на тази Услуга, да премахне Вашите Приноси и/или да упражни всяко друго средство за защита, с което разполага, ако Wineally основателно смята, че сте нарушили или действали несъвместимо с буквата или духа на настоящите Условия, или сте нарушили правата на Wineally AB или на трета страна, или по каквато и да е причина със или без предизвестие до Вас. WINEALLY СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРЕКРАТИ ПРОФИЛА СИ ИЛИ ДА ПРЕКРАТИ УСЛУГАТА ИЛИ ЧАСТ ИЛИ ФУНКЦИЯ ОТ НЕЯ ПО КАКВАТО И ДА Е ИЛИ НИКАКВА ПРИЧИНА И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПО УСМОТРЕНИЕ НА WINEALLY. Вие се съгласявате, че Wineally няма да носи отговорност пред Вас или пред трета страна в резултат на такова изменение или прекратяване. 3, буква б), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 и всички други раздели, които могат разумно да бъдат тълкувани или са предназначени да оцелеят в тези Условия.
 6. Изменение Wineally може да промени някое от условията, съдържащи се в настоящите Условия, по всяко време, като Ви уведоми за промяната по имейл. АКО НЯКОЯ ПРОМЯНА Е НЕПРИЕМЛИВА ЗА ВАС, ЕДИНСТВЕНОТО ВИ ПРИБЯГВАНЕ Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА СЛЕД УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОБВЪРЗВАЩО ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЯНАТА.
 7. Права на собственост. Wineally притежава всички права, права на собственост и интерес към и към Услугата, включително без ограничение, авторски права, патенти, търговски марки и права на търговска тайна в нея, и вие разбирате и се съгласявате, че не получавате права на собственост във и към Услугата. Вие се съгласявате да предприемете всички необходими стъпки, за да защитите правата на собственост на Wineally в Услугата, свързани с използването и притежаването на същото, включително, но не само, запазване на поверителността на вашето потребителско име и парола. Вие ще защитите и защитите собствеността на Wineally върху Услугата срещу всички искове, лъжи и правни процеси на кредиторите си и ще запазите Услугата свободна и ясна от всички такива искове, обезпечения и процеси. ВСИЧКИ ПРАВА, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПРЕДОСТАВЕНИ ТУК, СА ЗАПАЗЕНИ ЗА ВИНО.
 8. Поверителност Услугата е и съдържа поверителна и патентована информация на Wineally. Вие се съгласявате да държите в строго доверие, да не използвате или разкривате на трети лица и да вземете всички необходими предпазни мерки, за да осигурите поверителността на Услугата и всяка друга непублична информация на Wineally (общо "Поверителна информация"). Вие се съгласявате да предприемете всички необходими мерки за защита на Поверителната информация срещу неразрешено разкриване, възпроизвеждане, публикуване или използване, както и да изпълните задълженията си по настоящия член. В съответствие с тази разпоредба ще поддържате поне същите предпазни мерки, които вземате по отношение на собствената си поверителна информация, но не по-малко от разумна грижа. Вие няма да разкривате по всяко време, по време или след приключване на използването на Услугата, пряко или косвено, разкриване или разкриване за каквато и да е цел или използване за своя собствена изгода или за целите или в полза на което и да е друго лице на Поверителна информация. Трябва незабавно да уведомите Wineally писмено за всяко неправомерно разкриване, присвояване или злоупотреба с Поверителната информация, която може да дойде на Вашето внимание.
 9. Никаква отговорност. Вие, като потребител на Услугата, поемате пълната отговорност за избора и използването на Услугата и за достъпа, използването и резултатите, получени от Услугата.
  една. Wineally не поема отговорност за или във връзка със забавяне, повреда, прекъсване или повреда на каквито и да било данни или друга информация, предавана във връзка с използването на Услугата. Wineally не носи отговорност за загубени данни, произтичащи от достъпа, използването и функционирането на Услугата и/или изпълнението на настоящите Условия. Целият риск, произтичащ от използването или изпълнението на Услугата, остава при Вас. Wineally призовава всички потребители да поддържат свои собствени резервни версии на всички приноси, които те представят на Услугата.
  б. Ако използването на тази услуга доведе до необходимостта от обслужване или замяна на имоти, материали, оборудване или данни, Wineally не носи отговорност за тези разходи. Никой агент или представител няма право да създава каквато и да е гаранция по отношение на тази Услуга от името на Wineally.
  в. Wineally не поема никаква отговорност за съдържанието на който и да е материал, предоставен на тази Услуга. Разчитането на всяка информация, представена в тази Услуга, е на Ваш собствен риск. Wineally си запазва правото да променя или прекратява всеки аспект или характеристика на тази Услуга по всяко време.
  г. Вино отхвърля всякаква отговорност за действията, пропуските и поведението на всички потребители, рекламодатели и/или спонсори на Услугата или по друг начин свързани с използването на Услугата. Wineally не носи отговорност за продуктите, услугите, действията или непредприемането на действия на която и да е друга трета страна във връзка с или посочени в Услугата. Без да ограничавате гореизложеното, можете да съобщите за неправомерно поведение на потребители и/или рекламодатели или спонсори, посочени или включени в Услугата на Wineally. Wineally може да прегледа Вашия иск и да предприеме всички действия, които сметне за подходящи, по свое усмотрение.
  е. WINEALLY НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ УСЛУГАТА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ЧЕ РАБОТАТА НА УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НАДЕЖДНА, НЕПРЕКЪСНАТА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. WINEALLY НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ПЪЛНОТАТА И ТОЧНОСТТА ЗА КАКВАТО И ДА Е ЦЕЛ НА УСЛУГАТА, НЕЙНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, ВХОД ИЛИ РЕЗУЛТАТИ, ПОЛУЧЕНИ ПО ТОЗИ НАЧИН. WINEALLY НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ УСЛУГАТА Е ТОЧНА, ПЪЛНА, БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, ИЛИ ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПНА ПОСТОЯННО ИЛИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ.
  е. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ВАС "КАКТО Е" И "КАКТО Е НАЛИЧНО" БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ИЗРАЗЕНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ.
 10. Ограничаване на отговорността и изключително средство за защита. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ВИНАТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ВРЕДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРЕКИ, ПОСЛЕДНИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ ИЛИ ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА БИЗНЕС ПЕЧАЛБИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, ЗАГУБА НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГА ИМУЩЕСТВЕНА ЗАГУБА), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, ДОРИ АКО ВИНО Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА ИЛИ ВСЯКО ДРУГО НАРУШЕНИЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ОТ ВИНО ЩЕ БЪДЕ ЗА ВАС ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА. НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ВРЕДИ, ТАКА ЧЕ ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ НА ТЕЗИ ДЪРЖАВИ. Никакви действия, независимо от формата, произтичащи от каквато и да е транзакция съгласно настоящите Условия, не могат да бъдат предявени от Вас повече от една година след като сте знаели за събитието, което поражда причината за такова действие.
 11. Отказ и освобождаване. С НАСТОЯЩОТО ОТХВЪРЛЯТЕ, ОТКАЗВАТЕ СЕ И ОСВОБОЖДАВАТЕ ОТ ВИНО И ЗАВЕТ ДА НЕ СЪДИТЕ ВИНО ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕТЕНЦИИ, ПРИЧИНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ, СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ, НАРАНЯВАНЕ, ЗАГУБА, ЩЕТИ, РАЗХОДИ И ИСКАНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ, РАЗЧИТАНЕ ИЛИ ПОЗОВАВАНЕ НА УСЛУГАТА.
 12. Вашата гаранция за вино. Вие гарантирате, че ще спазвате и изпълнявате всички условия на настоящите Условия. Вие се съгласявате незабавно да уведомите Wineally в писмен вид за всяка злоупотреба, присвояване или неразрешено разкриване, показване или копиране на Услугата, която може да дойде на Вашето внимание.
 13. Обезщетение Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и държите безвредни Wineally и неговите служители, директори, служители, консултанти, доставчици, агенти и изпълнители от всякакви претенции, действия, загуби, задължения, щети, разходи и разходи (включително без ограничение адвокатски хонорари), произтичащи от: (i) Вашето използване или невъзможност да използвате, независимо дали чрез действие или бездействие, Услугата; (ii) всякакви претенции за нарушаване на каквито и да било права на интелектуална собственост, права на неприкосновеност на личния живот или нарушения на други права на трета страна въз основа на използването на Услугата от Ваша страна, или всякакви Приноси или материали на трети страни, публикувани от Вас или от Ваше име; (iii) използването от страна на вино на Приносите, материалите на трети страни или друга информация, материали или записи, предоставени от Вас; или (iv) всяка небрежност или умишлено нарушение или всяко нарушение на която и да е гаранция или завет по този начин от вас. Вино може, по свой избор и за сметка, да участва в защитата си със съвет по свой избор. Не можете да уреждате такова искане без предварителното писмено съгласие на Wineally.
 14. Пренебрежително облекчение. Поради уникалния характер на Услугата, Вие разбирате и се съгласявате, че Wineally може да претърпи непоправими вреди, в случай че не спазите някое от тези Условия и че паричните щети може да са недостатъчни, за да компенсират Wineally за такова нарушение. Съответно, Вие се съгласявате, че Wineally, в допълнение към всички други средства за защита, с които разполага по закон или в собствения капитал, ще има право на незабавно, преустановяване на прилагането на настоящите Условия, без да е необходимо да се публикува облигация.
 15. Основни.
  една. Задание, наследници. Никакво право или лиценз по настоящите Условия не може да бъде възложено или прехвърлено от Вас, нито да бъде делегирано задължение от Вас без предварителното писмено съгласие на Wineally. Всяко възлагане, прехвърляне или делегиране в противоречие с тази разпоредба е нищожно. При спазване на изложеното по-горе, тези Условия ще се обвържат и ще влязат в полза на наследниците и на Вас и на Wineally.                                                                      б. Управляващо право и място. Тези условия се уреждат от законите на ЕС/вътрешното законодателство и щата Вашингтон, но без да се включва Конвенцията на Организацията на обединените нации за договорите за международна продажба на стоки от 1980 г. Вие се съгласявате, че Стокхолмската търговска камара ще бъде изключителен и подходящ форум за всяко действие или процедура, включително арбитраж, ако има такъв, свързан с предмета на настоящите Условия. Вие приемате личната юрисдикция на такива съдилища.

  в. Отказ, разтягане. Отказът от нарушение или право по този начин няма да представлява отказ от друго или последващо нарушение или право. Ако някоя разпоредба се счита от компетентен съд за противоречаща на закона, тази разпоредба се променя и тълкува така, че да се постигнат най-добре целите на първоначалната разпоредба в най-пълната степен, позволена от закона, а останалите разпоредби тук ще останат в пълна сила и действие.
 16. Признаване на разбирането – цялото споразумение. Вие потвърждавате, че сте прочели тези Условия, разбирате ги и се съгласявате да бъдете обвързани с тях. Вие също така се съгласявате, че тези Условия са пълното и изключително изявление на споразумението между Wineally и Вас и заместват всички предложения, изявления или предварителни споразумения, устни или писмени, както и всякакви други съобщения между Wineally и Вас, свързани с предмета на настоящите Условия. Настоящите Условия не могат да бъдат променяни, освен с писмено споразумение, подписано от упълномощени представители на Wineally и Вас.

Вино AB
Redaregatan 48, 252 36 Хелсингборг, Швеция